นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางชลธิชา  อุ่นเสียม
ชื่อ-สกุล (en) : chonticha  Ounsiem
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 0871738343  
อีเมล์ : chonticha2504@hotmail.com

ประเภทบุคลากร : บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
ตำหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง : อ.8  
ว.ด.ป.บรรจุ : 30/08/2534  
สังกัด : สพป.น่าน เขต 2
สถานะ : ผู้อำนวยการกลุ่ม  
กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ศศ.บ อื่นๆ  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

วันที่รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ราชกิจจานุเบกษา
ลงวันที่
28/07/60
เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) 
เล่มที่ 15/3 หน้า 127 ลำดับที่ 6224
16/10/2560
05/12/2559
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 
เล่มที่ 8 หน้าที่ 86 ลำดับที่ 3879
30/05/2559