การประเมินคงสภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร mep

นายวรรณที ศรีโนนยาง และคณะกรรมการ การประเมินคงสภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร mep ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ได้ประเมินคงสภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร mep ของโรงเรียนบ้านปรางค์ บ้านสบกอน