ข่าวประชาสัมพันธ์ วันจันทร์ ที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ.2552
การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านดนตรีโดยการมีส่วนร่วม ของชุมชน รร.ห้วยฟอง(นางวรวรรณ แสงศิริโรจน์ ) ( เข้าชม : 837 )
——————————————————————————————————————————————————————

                                                                                            บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านดนตรีโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ของโรงเรียนบ้านห้วยฟอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
ผู้รายงาน : นางวรวรรณ แสงศิริโรจน์

          การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านดนตรีโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ของโรงเรียนบ้านห้วยฟอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินบริบท ปัจจัยเบื้องต้นของการดำเนินงาน ประเมินกระบวนการดำเนินงานและประเมินผลผลิตของโครงการ กลุ่มตัวอย่างคือ ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านห้วยฟอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ในปีการศึกษา 2551 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

          ผลการประเมิน พบว่า
          1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านดนตรีโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน ของโรงเรียนบ้านห้วยฟอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน โดยรวมมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน และความต้องการของท้องถิ่นอยู่ในระดับมากที่สุด
          2. ผลการประเมินด้านปัจจัยการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านดนตรีโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ของโรงเรียนบ้านห้วยฟอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ในปีการศึกษา 2551 ครูผู้สอนและนักเรียนเห็นว่ามีความพอเพียงทุกรายการ
          3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นว่า การดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน
ดนตรีโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ของโรงเรียนบ้านห้วยฟอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน มีปัญหา หรืออุปสรรคอยู่ในระดับน้อย
          4. ด้านผลผลิตพบว่าครูผู้สอน นักเรียน ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจต่อผลผลิตการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านดนตรีโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ของโรงเรียนบ้านห้วยฟอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน อยู่ในระดับมากที่สุด


คำสำคัญ
การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านดนตรี