ข่าวประชาสัมพันธ์ วันศุกร์ ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2552
การประเมินโครงการเกษตรเพื่อชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา(นายเตชวัฒน์ อุดอ้าย ) ( เข้าชม : 760 )
——————————————————————————————————————————————————————


                                                                                               บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการเกษตรเพื่อชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา 
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
ผู้ประเมิน : นายเตชวัฒน์ อุดอ้าย

          การศีกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินด้านบริบทของโครงการ 2)ประเมินปัจจัย การดำเนินโครงการ 3) ประเมินกระบวนการดำเนินโครงการ 4) ประเมินผลลัพธ์/ผลกระทบของโครงการ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบ CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบศึกษาเอกสาร แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามโดยผู้ประเมินสร้างขึ้นและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์จากเนื้อหาจากแบบศึกษาเอกสารและเนื้อหาจากแบบสัมภาษณ์และเนื้อหาจากแบบสอบถามปลายเปิด ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
          ผลการประเมินพบว่า
          ด้านบริบท นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 และนโยบายของโรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา ได้กล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งสิ้น และเมื่อพิจารณาความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษา พบว่าในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน
          ด้านปัจจัยนำเข้า ประเด็นความเพียงพอและเหมาะสมของบุคลากรและการบริหารจัดการมีความเพียงพอและเหมาะสมในระดับมาก ถือว่าผ่าเกณฑ์การประเมิน ส่วนด้านงบประมาณและด้านวัสดุอุปกรณ์ ไม่เพียงพอ ไม่ผ่านเกณฑ์
          ด้านกระบวนการ ในการดำเนินโครงการประกอบด้วยกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว กิจกรรมการทำปุ๋ยหมัก กิจกรรมผลิตสารกำจัดศัตรูพืชจากพืชในท้องถิ่นและกิจกรรมทำนาขั้นบันได ทุกกิจกรรมมีการวางแผนการดำเนินงาน มีการนำแผนสู่การปฏิบัติตามเวลาที่กำหนด มีการกำกับติดตามประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาในทุกขั้นตอน ซึ่งทุกกิจกรรมมีการสรุปรายงานผล เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียนอยู่ในระดับมาก ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่อชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนาในด้านกระบวนการมีประสิทธิภาพ 

      
    ด้านผลลัพธ์
          ผลผลิต
พบว่าทุกกิจกรรมที่ดำเนินการประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดในโครงการ
          ผลสำเร็จ ในภาพรวมมีผลสำเร็จอยู่ในระดับมาก นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะในการทำงาน มีความรู้ในการทำบัญชีรายรับรายจ่าย การคำนวณต้นทุน กำไร นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ นักเรียนมีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร อดทน มีความซื่อสัตย์และมีความสามัคคีในหมู่คณะ นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เมื่อพิจารณา ความคิดเห็นของนักเรียนพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
          ผลกระทบ จากการศึกษาเอกสารและความคิดเห็นผู้ปกครองนักเรียน พบว่าร้อยละ 85 ของนักเรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ผู้ปกครองมีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยึดเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต และพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการของโรงเรียนเพราะเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์ สามารถนำมาใช้ในชีวิตจริงได้ คนในชุมชนเห็นคุณค่าและร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้ตั้งกลุ่มร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกฎของหมู่บ้านสำหรับลงโทษผู้ทำลายหรือก่อให้เกิดผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนและผู้บริหารได้รับเกียรติบัตรในโครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียง จากกองบัญชาการทหารสูงสุดและเมื่อพิจารณาความคิดเห็นของนักเรียนพบว่าอยู่ในระดับมาก ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน