ข่าวประชาสัมพันธ์ วันอังคาร ที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ.2552
การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านคัวะ ปีการศึกษา 2551(นายพิทยา เขตบุญไสย ) ( เข้าชม : 909 )
——————————————————————————————————————————————————————


                                                                                                      บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านคัวะ ปีการศึกษา 2551
ผู้ประเมิน นายพิทยา เขตบุญไสย ผู้อำนวยการชำนาญการโรงเรียนบ้านคัวะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 ปีที่ประเมิน 2551

           การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านคัวะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน
เขต 2 มีวัตถุประสงค์ของการประเมิน เพื่อ ประเมินโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนบ้านคัวะ ปีการศึกษา 2551 ใน 4 ด้าน คือ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยใช้รูปแบบ การประเมิน CIPP Model และเครื่องมือที่ใช้ประเมินโครงการ คือ แบบสอบถามความคิดเห็นการดำเนินโครงการนิเทศภายในเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้อง และความเหมาะสมจากผู้ทรงคุณวุฒิ ไปเก็บข้อมูล กับประชากร คือ ครูผู้สอน จำนวน 7 คน และนักเรียน จำนวน 68 คน แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยใช้ ค่าเฉลี่ย (μ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ผลการประเมินโครงการ พบว่า ผลการสอบถามความคิดเห็นก่อนการดำเนินโครงการ
นิเทศภายในโรงเรียนบ้านคัวะ ปีการศึกษา 2551 สำหรับครูผู้สอน ด้านสภาวะแวดล้อม โดยรวม
มีความเหมาะสมหรือการดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 5.00 และด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยรวมมีความเหมาะสมหรือการดำเนินการอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.57 ผลการสอบถามความคิดเห็นระหว่างดำเนินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านคัวะ สำหรับครูผู้สอน ด้านกระบวนการ โดยรวมมีความเหมาะสมหรือการดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.63 ผลการสอบถามความคิดเห็นหลังการดำเนินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านคัวะ สำหรับครูผู้สอน ด้านผลกระทบต่อผู้เรียน และด้านประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู โดยรวมมีความเหมาะสมหรือการดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.91 และ 4.71 ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยรวมมีความเหมาะสมหรือการดำเนินการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.57 ผลการสอบถามความคิดเห็นหลังการดำเนินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านคัวะ สำหรับผู้เรียนชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษา ด้านผลกระทบต่อผู้เรียน โดยรวมมีความเหมาะสมหรือการดำเนินการอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.82 และ 2.81 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2551 ของโรงเรียนบ้านคัวะ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.47 ซึ่งสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2550 ร้อยละ 5.31 และสูงกว่าเป้าหมายปีการศึกษา 2551 ร้อยละ 3.21