ข่าวประชาสัมพันธ์ วันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2552
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ เรื่อง เสน่ห์เมืองน่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (นายยงยุทธ อุทธิยา ) ( เข้าชม : 1072 )
——————————————————————————————————————————————————————

ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ เรื่อง เสน่ห์เมืองน่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้รายงาน : นายยงยุทธ อุทธิยา

ปีที่ดำเนินการ :
ปีการศึกษา 2550 

                                                                           บทคัดย่อ

          รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ เรื่อง เสน่ห์เมืองน่าน ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพแบบฝึกอ่านจับใจความตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
การอ่านจับใจความของนักเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ และ 3) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
          ประชากรที่ใช้ดำเนินการครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 219 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ปีการศึกษา 2550 จำนวน 45 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง และดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550
          เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการ ได้แก่ แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ เรื่อง เสน่ห์เมืองน่าน จำนวน 5 เล่ม 38 กิจกรรม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และค่าที t-test dependent
          ผลการดำเนินการ พบว่า แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ เรื่อง “เสน่ห์เมืองน่าน”
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 83.42/84.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียน มีความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.48