ข่าวประชาสัมพันธ์ ;วันอาทิตย์ ที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2552
แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.2 (บุญเรียม สุทธหลวง) ( เข้าชม : 2050 )
——————————————————————————————————————————————————————


                                                       บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่อรายงาน :  นางสาวบุญเรียม สุทธหลวง
                  ปีที่ทำการศึกษา : 2550 

            การรายงานการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่องการอ่านและการเขียนคำพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์คือ
1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านและการเขียนคำพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 ของโรงเรียนบ้านร้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่านเขต 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำพื้นฐานให้สูงขึ้น
2) เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนบ้านร้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่านเขต 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้คือนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนบ้านร้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 จำนวน 28 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่

1) แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน คำพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 10 ชุดๆ ละ 
    5 แบบฝึกๆละ10 ข้อ
2) แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยประกอบการสอนแบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง
การอ่านและการเขียนคำพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 3) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนตามเนื้อหาขององค์ความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการอ่านและการเขียน
คำพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนบ้านร้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า การใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่องการอ่านและการเขียนคำพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 10 ชุด โรงเรียนบ้านร้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 กลุ่มนักเรียนจำนวน 28 คนได้คะแนนรวมทดสอบก่อนเรียน 324 คะแนน ค่าเฉลี่ย11.57 คิดเป็นร้อยละ 57.86 คะแนนแบบฝึก 11474 คะแนน ค่าเฉลี่ย 409.7 คิดเป็นร้อยละ 81.96 และคะแนนรวมทดสอบหลังเรียน 483 คะแนน ค่าเฉลี่ย 17.25 คิดเป็นร้อยละ 81.96 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 2.31 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 1.30 ค่าความต่างเท่ากับ 159 t-test = 20.829 ซึ่งคะแนนก่อนเรียน และคะแนนหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ประสิทธิภาพของการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่องการอ่าน และการเขียน คำพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 10 ชุด โรงเรียนบ้านร้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 นักเรียนจำนวน 28 คน มีค่า 81.96/86.25 จากการศึกษาค้นคว้า แสดงว่าแบบฝึกทักษะภาษาไทย
เรื่องการอ่านและการเขียนคำพื้นฐานของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทั้ง 10 ชุด 50 แบบฝึก เป็นแบบฝึกทักษะที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และมีการพัฒนาทักษะด้านอ่านและการเขียน ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และบรรลุตามเป้าหมายที่ผู้รายงานได้กำหนดไว้