ข่าวประชาสัมพันธ์ วันพุธ ที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556
รายงานการประเมินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ่อหลวง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน(นายประเสริฐ ไชยบุญเรือง ) ( เข้าชม : 619 )
——————————————————————————————————————————————————————

                                                                                          บทคัดย่อ

ชื่องานวิจัย : รายงานการประเมินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ่อหลวง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

ผู้รายงาน : นายประเสริฐ ไชยบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อหลวง

ปีที่รายงาน : ปีการศึกษา 2554

                        การประเมินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ่อหลวง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการ 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยของโครงการ 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการของโครงการ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวนทั้งสิ้น 176 คน ประกอบด้วย ครู จำนวน 10 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 83 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 83 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถาม จำนวน 5 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)

                     ผลการประเมินโครงการพบว่า

                  1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านบ่อหลวง จากการประชุมระดมความคิดเห็น พบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วยครู มีความคิดเห็นสอดคล้องกันเกี่ยวกับสภาพและปัญหา ความจำเป็น และความต้องการในการพัฒนากิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการบริโภคอย่างเพียงพอ โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการบริโภคอย่างเพียงพอ และเพื่อให้โรงเรียนมีผลิตผลทางการเกษตรจากยุวเกษตรมาจัดทำอาหารกลางวันอย่างพอเพียง ผ่านเกณฑ์การประเมิน
                2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมและความเพียงพออยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน
               3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน
               4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน