ข่าวประชาสัมพันธ์ วันศุกร์ ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2553
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะเสริมทักษะการเขียน Present Simple Tense (นางสาวพันธิตรา กระหวาย) ( เข้าชม : 2108 )
——————————————————————————————————————————————————————


ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะเสริมทักษะการเขียน Present Simple Tense
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้รายงาน : นางสาวพันธิตรา กระหวาย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
ปีที่ทำการศึกษา : 2550

บทคัดย่อ

          การรายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียน Present Simple Tense สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง และหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียน Present Simple Tense ตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนจากการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียน Present Simple Tense และเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
การเขียน Present Simple Tense สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98(บ้านงอบ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 จำนวน 22 คน ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบฝึกเสริมทักษะการเขียน Present Simple Tense จำนวน 5 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง Present Simple Tense กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 13 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อการเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียน Present Simple Tense และแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน จำนวน 5 ชุด นำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ดังนี้ ค่าเฉลี่ย ( )
ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และค่า t - test แบบ dependent Group (PAIRS) ผลการดำเนินการพบว่า
1. แบบฝึกเสริมทักษะการเขียน Present Simple Tense จำนวน 5 ชุด มีประสิทธิภาพโดยรวม 81.36 / 83.03
2. นักเรียนได้คะแนนจากการทำแบบฝึกเสริมทักษะการเขียน Present Simple Tense
ทั้ง 5 ชุด คิดเป็นร้อยละ 81.36
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียน Present Simple Tense สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียน Present Simple Tense ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก