ข่าวประชาสัมพันธ์ วันพฤหัสบดี ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (นางพีชานิกา ทองแพง ) ( เข้าชม : 2269 )
——————————————————————————————————————————————————————


ชื่อผลงาน การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ เพาเวอร์พอยต์ 2003
ผู้จัดทำ นางพีชานิกา ทองแพง วิทยฐานะ ชำนาญการโรงเรียนบ้านเชียงแลนาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์)

          สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
          เกริ่นนำ การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันที่เน้นให้ความสำคัญของคอมพิวเตอร์ เป็นอย่างมาก เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามความถนัด ความสนใจ เป็นการสอนให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสามารถสร้างสรรค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนระดับสูงต่อไป

          เหตุจูงใจ / ความสำคัญ / ความเป็นมา
          จากสภาพการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เนื้อหาสาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย (คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เป็นการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของโรงเรียน แต่ในการจัดการเรียนการสอน จากข้อมูลการบันทึกหลังการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย (คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์) ส่วนใหญ่ยังมีปัญหาการเรียนรู้ในเรื่อง การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ เพาเวอร์พอยต์ 2003 ซึ่งในการใช้โปรแกรมเพาเวอร์พอยต์นี้ ถือได้ว่าเป็นความรู้ความสามารถพื้นฐานที่จะส่งผลให้เกิดความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมระดับที่สูงขึ้นไป

          ขั้นตอน / วิธีการ /รูปแบบ
          วิธีการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาผลการสร้างและใช้ชุดการสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ เพาเวอร์พอยต์ 2003 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6 ของโรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย (คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 ซึ่งประกอบด้วย
          1.ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
          2.เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
          3.วิธีการดำเนินการศึกษา
          4.การเก็บรวบรวมข้อมูล
          5.การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
          6.ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.

          ผลการดำเนินงาน
          1. ผลการประเมินจากแบบประเมินคุณภาพของชุดการสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ เพาเวอร์พอยต์ 2003 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คน พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อคุณภาพของ ชุดการสอน โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏว่าทุกด้านมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมากด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ชุดการสอนเรื่อง การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ เพาเวอร์พอยต์ 2003 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 84.10 / 86.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
          2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย (คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์) สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 ที่เรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ เพาเวอร์พอยต์ 2003 มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยเฉลี่ยที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน เพราะลักษณะของสื่อมีความน่าสนใจ สามารถดึงดูดให้นักเรียนอยากเรียนและไม่เบื่อที่จะเรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศเพาเวอร์พอยต์ 2003 จึงส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่สูงขึ้น

                   แนวทางการประยุกต์และนำไปใช้ / แนวทางการพัฒนา
          1.ในการพัฒนาชุดการสอน ผู้ศึกษาค้นคว้าจำเป็นต้องมีความรู้ในด้านเนื้อหาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่จะนำมาพัฒนา ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาชุดการสอนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
          2.ในการนำชุดการสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ เพาเวอร์พอยต์ 2003
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปใช้นั้นครูผู้สอนควรที่จะศึกษารายละเอียดของชุดการสอน ให้เข้าใจอย่างชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนเป็นไปตามขั้นตอนและบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้
          3.บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน ครูควรสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนทุกคน ตลอดจนการให้กำลังใจให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักเรียนตลอดเวลาและอย่างสม่ำเสมอในการเรียนที่ต้องเรียนโดยการใช้ชุดการสอนเรื่อง การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ เพาเวอร์พอยต์ 2003 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
          4.ในการสร้างชุดการสอน เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ครูควรทำการศึกษาถึงทฤษฎีการเรียนรู้ ตลอดจนถึงพัฒนาการของนักเรียน ทั้งนี้เพื่อให้ชุดการสอนที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสมและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
          5.ควรมีการสร้างชุดการสอน ในเนื้อหาอื่น ๆ หรือในระดับชั้นอื่นๆ ที่ยังเป็นปัญหาในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นและมีความสุขในการเรียนรู้
          6.ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากชุดการสอนกับการสอนรูปแบบอื่น ๆ