ข่าวประชาสัมพันธ์ วันพุธ ที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553
รายงานการพัฒนาและใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เศรษฐกิจพอเพียง(นางนิพร ท้าวฮ้าย) ( เข้าชม : 1586 )
——————————————————————————————————————————————————————


                                                                                         บทคัดย่อ
ชื่อรายงาน
: รายงานการพัฒนาและใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม สาระ ที่ 3 เศรษฐศาสตร์ สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้รายงาน : นางนิพร ท้าวฮ้าย
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย “คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์” ตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สังกัด สพท.น่านเขต2
ปีที่ศึกษา : พุทธศักราช 2551

          การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
         1) เพื่อสร้าง และใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
          2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน และหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
  3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย “คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์” ตำบลริม อำเภอท่าวังผาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จำนวน10 คน

         
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่
          1) หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1จำนวน 7 เล่ม
          2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ หน่วยเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ
          3) แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์หน่วย เศรษฐกิจพอเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่1 แผนละ1ชั่วโมง จำนวน 14 แผน
          4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (Dependent Samples)

        
ผลที่ได้จากการวิจัย สรุปได้ดังนี้
          1. หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่3 เศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ
96.00/95.48 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80 / 80ที่ตั้งไว้
          2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1หลังเรียน เพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
          3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีความมีความคิดเห็นต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่าน เพิ่มเติม ชุดเศรษฐกิจพอเพียง ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก
          โดยสรุป หนังสือหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเหมาะสมอยู่ในระดับดีมากสมควรที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้นำไปใช้หรือประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมให้สูงขึ้น