ข่าวประชาสัมพันธ์ วันพุธ ที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2553
รายงานผลการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (วันเนาว์ ปิยะมาน) ( เข้าชม : 833 )
——————————————————————————————————————————————————————


ชื่อเรื่อง      รายงานผลการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
                    สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน
ผู้รายงาน  นางวันเนาว์ ปิยะมาน 
                   ปีการศึกษา 2551

                                                               บทคัดย่อ

            รายงานการการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ศึกษาผลการใช้กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ความพึงพอใจของนักเรียน เปรียบเทียบนิสัยรักการอ่านของนักเรียนก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน ปีการศึกษา 2551 จำนวน 40 คน กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านประกอบด้วยกิจกรรม 10 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมสหายบัณฑิตคู่คิดชวนอ่าน กิจกรรมตะกร้าความรู้สู่ห้องเรียน กิจกรรมร่วมใจวางงานสืบสานความรู้ กิจกรรมเปิดโลกวันละหนอ่านคนละเล่ม กิจกรรมพิชิตปัญหาสารานุกรมไทย กิจรรมLeader Number One กิจกรรมร้อยคำขวัญประชันคำคม กิจกรรมพจนานุกรมไทยไขภาษา กิจกรรมหนังสือในดวงใจไฉไลชวนอ่าน กิจกรรม คลังปัญญาพัฒนาความรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรม จำนวน10 แผน แบบประเมินนิสัยรักการอ่าน (ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนมีต่อกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ผลการศึกษาและพัฒนาปรากฏดังนี้
     1.ได้แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 แผน ซึ่งสามารถส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนได้ จากการศึกษาพบว่า นิสัยรักการอ่านของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ทั้ง 10 กิจกรรมโดยรวม อยู่ในระดับมาก( 4.48)
     2.ผลการใช้กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอยู่ในระดับ มากที่สุด นิสัยรักการอ่านของนักเรียน หลังเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียน มีนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้นจากก่อนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในภาพรวมและในแต่
ละข้อ