ข่าวประชาสัมพันธ์ วันจันทร์ ที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2552
การพัฒนาแบบฝึกปฏิบัติ การสร้างงานด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด (สมัคร แสงวรรณธีระ) ( เข้าชม : 1318 )
——————————————————————————————————————————————————————


เรื่อง
: รายงานการพัฒนาแบบฝึกปฏิบัติ การสร้างงานด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word) สำหรับนักเรียนชั้น ป.5
ผู้รายงาน :
นายสมัคร แสงวรรณธีระ ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านน้ำยาว สพท.น่านเขต 2

                                                                              บทคัดย่อ 

          รายงานการพัฒนาแบบฝึกปฏิบัติ การสร้างงานด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกปฏิบัติ การสร้างงานด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะคือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา การพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านน้ำยาว อำเภอปัว จังหวัดน่าน 2) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกปฏิบัติ การสร้างงานด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างขึ้นโดยมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้แบบฝึกปฏิบัติ การสร้างงานด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ4) เพื่อประเมินผลและปรับปรุงแบบฝึกปฏิบัติ การสร้างงานด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word) วิธีการพัฒนาแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การสำรวจสภาพปัจจุบันปัญหาการสร้างงานด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านน้ำยาว อำเภอปัว จังหวัดน่าน ขั้นที่ 2 การสร้างแบบฝึกปฏิบัติ การสร้างงานด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word) ขั้นที่ 3 การทดลองใช้แบบฝึกปฏิบัติ การสร้างงานด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word) ขั้นที่ 4 การประเมินและปรับปรุงแบบฝึกปฏิบัติ การสร้างงานด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word) ผลการพัฒนาพบว่า 
     1. สภาพปัจจุบันปัญหาที่พบ คือ นักเรียนไม่มีพื้นฐานในการพิมพ์งาน การสร้างงานการใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word) และนักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับการสร้างงานด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word) ร้อยละ 70 สาเหตุได้ คือ นักเรียนไม่มีงานประกอบการฝึกทักษะปฏิบัติงานสร้างงาน และเวลาเรียนในห้องเรียนไม่เพียงพอสำหรับการฝึกปฏิบัติงานสร้างงานด้วยตนเอง
     2. แบบฝึกปฏิบัติ การสร้างงานด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word)สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน20 แบบฝึก มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 98.31/ 86.67 แสดงว่าแบบฝึกปฏิบัติมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ E1/E2 = 80/80
     3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ที่ใช้แบบฝึกปฏิบัติ การสร้างงานด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word) หลังใช้แบบฝึกทักษะ สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนใช้แบบฝึกปฏิบัติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
     4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ใช้แบบฝึกปฏิบัติ การสร้างงานด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word) มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 69.44