ข่าวประชาสัมพันธ์ วันจันทร์ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552
เรื่อง รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ร้อยกรองสอนใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1(นางอรพรรณ อินทะรังษี) ( เข้าชม : 1993 )
——————————————————————————————————————————————————————


                                                                                                            บทคัดย่อ

ชื่องานศึกษา : เรื่อง รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ร้อยกรองสอนใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้รายงาน : นางอรพรรณ อินทะรังษี ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายดังนี้ คือ 1)เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ร้อยกรองสอนใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้หนังสือ
ส่งเสริมการอ่าน ชุด ร้อยกรองสอนใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3)เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ร้อยกรองสอนใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 อำเภอเชียงกลาง
จังหวัดน่าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 24 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ใช้เวลาในการทดลอง 15 ชั่วโมง ดำเนินการสอนโดยใช้หนังสือส่งเสริม
การอ่าน ชุด ร้อยกรองสอนใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โดยใช้แบบแผน การทดลองเป็นแบบ One Group Pretest-Posttest Design และวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการทางสถิติแบบ t-test for dependent Samples ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้
1. หนังสือส่งเสริมการอ่านชุด ร้อยกรองสอนใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 เล่ม มีประสิทธิภาพ E1 /E2 เท่ากับ 86.02/85.00
2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านชุด ร้อยกรองสอนใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 เล่ม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านชุด ร้อยกรองสอนใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 เล่มอยู่ในระดับมากที่สุด