ข่าวประชาสัมพันธ์ วันศุกร์ ที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552
การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบจำนวน ( นางเจษฎาภรณ์ ใบยา ) ( เข้าชม : 941 )
——————————————————————————————————————————————————————


ชื่อผลงาน : การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบจำนวน
ที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 9 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่อเจ้าของผลงาน : นางเจษฎาภรณ์ ใบยา
..............................................................................................................................
                                                                              
  บทคัดย่อ

          ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการบวก ลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 9 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านนาหนุน 1 – ปิตุราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 ปีการศึกษา 2552
ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบทดสอบ แบบสอบถาม และแบบประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า
          1. ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน เรื่อง การบวก ลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 9 โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
          2. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 9 พบว่า มีประสิทธิภาพ 94.08/88.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้
          3. นักเรียน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเฉลี่ย เท่ากับ 11.83 หรือคิดเป็นร้อยละ 59.15 และ 17.67 หรือคิดเป็นร้อยละ 88.33 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยเฉลี่ย 5.83 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 29.17
          4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 9 ในระดับมากที่สุด