ข่าวประชาสัมพันธ์ วันอังคาร ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552
การศึกษาผลจัดการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออ่านประกอบการเรียนการสอน (นางรจนา ขันทะสีมา ) ( เข้าชม : 815 )
——————————————————————————————————————————————————————


ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลจัดการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออ่านประกอบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา
ชื่อผู้ศึกษา: นางรจนา ขันทะสีมา
.............................................................................................................................................................
                                                                       บทคัดย่อ

          การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออ่านประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อสร้าง วิเคราะห์ความสอดคล้องและหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 เทียบตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะ การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา และ3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสืออ่านประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนพระพุทธบาท กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ของโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา น่าน เขต 2 ใน ปีการศึกษา 2551 จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดย หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และและการทดสอบที พบว่า
1. ประสิทธิภาพของวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา พบว่า มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 88.50/92.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (80/80)
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนรู้โดยใช้หนังสือ
อ่านประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3. คะแนนความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสือ
อ่านประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาพบว่าในภาพรวมทั้งหมด ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสืออ่านประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา มีคะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน