ข่าวประชาสัมพันธ์ วันพุธ ที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552
ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวโดยการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อพัฒนา ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(น.ส.ศิริกานต์ ไชยสาร) ( เข้าชม : 1017 )
——————————————————————————————————————————————————————

ชื่อเรื่อง : ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวโดยการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้รายงาน : นางสาวศิริกานต์ ไชยสาร
ปีที่ทำการศึกษา : 2552 
                                                          บทคัดย่อ

      การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวโดยการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (2) เพื่อเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคุม ภายหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” จังหวัดน่าน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย แล้วจับคู่นักเรียนที่มีคะแนนจากแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ก่อนการทดลองเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน สุ่มเป็นกลุ่มทดลองและ กลุ่มควบคุม กลุ่มละ 20 คน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวโดยการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และ
การทดสอบค่าที
                                                 ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
       1. นักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวโดยการจัดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์ มีความฉลาดทางอารมณ์สูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
       2. นักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวโดยการจัดการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์ มีความฉลาดทางอารมณ์สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
       3. หลังการใช้กิจกรรมแนะแนวโดยการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ นักเรียนมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด