ข่าวประชาสัมพันธ์ วันอังคาร ที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน การประดิษฐ์ตุ๊กตาโบโซ่จากเศษผ้า(เพ็ญสิริ กะรัตน์) ( เข้าชม : 1731 )
——————————————————————————————————————————————————————ชื่อเรื่อง รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน การประดิษฐ์ตุ๊กตาโบโซ่จากเศษผ้า
            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้รายงาน นางสาวเพ็ญสิริ กะรัตน์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการโรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร


                                                         บทคัดย่อ

             รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนการประดิษฐ์ตุ๊กตาโบโซ่จากเศษผ้า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร จำนวน 13 คน ที่ได้จากการสุ่มอย่างเจาะจง วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 1 งานประดิษฐ์โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน การประดิษฐ์ตุ๊กตาโบโซ่จากเศษผ้าที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและครูผู้สอน ต่อคุณภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบทดสอบ จำนวน 6 ฉบับ แบบสอบถาม จำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา พบว่า
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนเฉลี่ย อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ หลังจากการทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนการประดิษฐ์ตุ๊กตาโบโซ่จากเศษผ้า ทั้ง 5 เล่ม นักเรียนมี คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน ด้วยสถิติแบบ t –test พบว่า ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่าง มีนัยสำคัญที่ .01 และจากการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ นิสัยรักการทำงาน ความรับผิดชอบต่อการทำงาน ความมีน้ำใจ ความขยัน อดทน และ ความประหยัด พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดี
2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน การประดิษฐ์ตุ๊กตาโบโซ่จากเศษผ้า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 92.00/90.31
3. เอกสารประกอบการเรียนการสอน การประดิษฐ์ตุ๊กตาโบโซ่จากเศษผ้า มีคุณภาพอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54