ข่าวประชาสัมพันธ์ วันอังคาร ที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2552
การพัฒนาชุดกิจกรรมเรียนปนเล่น ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) สำหรับนักเรียน ป.3 (นางสาวอาภรณ์ จิตรานนท์) ( เข้าชม : 1107 )
——————————————————————————————————————————————————————

ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมเรียนปนเล่น ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
                (งานบ้าน) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้รายงาน :  นางสาวอาภรณ์ จิตรานนท์
ปีที่รายงาน : 2552

                                                        บทคัดย่อ

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเรียนปนเล่น ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยชุดกิจกรรมเรียนปนเล่น ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมเรียนปนเล่น ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 อำเภอปัว จังหวัดน่าน ปีการศึกษา 2551 ที่ได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling ) โดยใช้หน่วยการสุ่มเป็นห้องเรียนได้มา 1 ห้องเรียน ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 จำนวน 29 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรมเรียนปนเล่น ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่อง งานบ้าน เป็นแบบเลือกตอบ จำนวน 30 ข้อ และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมเรียนปนเล่นใน 3 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา และด้านกิจกรรมการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมเรียนปนเล่น ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยเกณฑ์ 80/80 เปรียบเทียบคะแนนสอบหลังเรียนกับคะแนนก่อนเรียน ด้วยการทดสอบค่าที (t-test Dependent Samples) และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมเรียนปนเล่น ด้วยค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ชุดกิจกรรมเรียนปนเล่น ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 85.41/83.33 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80 นักเรียนที่เรียนด้วย ชุดกิจกรรมเรียนปนเล่น ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 มีคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมเรียนปนเล่น ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก