ข่าวประชาสัมพันธ์ วันอังคาร ที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2552
การพัฒนาทักษะการพูดโดยใช้ชุดกิจกรรมบทบาทสมมติ สำหรับ นร. ป.6 (นางสาวพัทธ์ธีรา สุดใจ) ( เข้าชม : 790 )
——————————————————————————————————————————————————————

ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการพูดโดยใช้ชุดกิจกรรมบทบาทสมมติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ผู้เขียน :   นางสาวพัทธ์ธีรา สุดใจ
ปีที่รายงาน :   2552

                                                         บทคัดย่อ

            ในการศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายของการศึกษา ดังนี้ ๑) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมบทบาทสมมติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย ตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐ ๒) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการพูด หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมบทบาทสมมติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กับเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ๓) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ชุดกิจกรรมบทบาทสมมติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ ๑๖๖ อำเภอปัว จังหวัดน่าน ปีการศึกษา ๒๕๕๑ จำนวน ๒๘ คน ที่ได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้หน่วยการสุ่มเป็นห้องเรียนได้มา ๑ ห้อง จากทั้งหมด ๔ ห้อง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดกิจกรรมบทบาทสมมติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย แบบประเมินทักษะการพูด และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมบทบาทสมมติ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมบทบาทสมมติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้วยเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ทักษะการพูดหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมบทบาทสมมติกับเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ โดยใช้สถิติการทดสอบค่าที (One Sample test) และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมบทบาทสมมติ ด้วยค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
          ผลการวิจัยสรุปได้ว่าชุดกิจกรรมบทบาทสมมติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ ๘๗.๗๖/๘๙.๒๘ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ ๘๐/๘๐ นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมบทบาทสมมติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีทักษะการพูดสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ .๐๑ และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมบทบาทสมมติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด