หัวข้อข่าว รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง(สิริกร สุกิน)
Post เมื่อ : 30 / ก.ย. / 2554 (อ่าน : 793
)
  
หัวข้อข่าว การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน(นายทักษิณ ก้อนใหม่)
Post เมื่อ : 23 / ก.ย. / 2554 (อ่าน : 971
)
  
หัวข้อข่าว รายงานผลการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ (นางอุบลวรรณ หล้าแก้ว)
Post เมื่อ : 6 / ก.ย. / 2554 (อ่าน : 562
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาแบบฝึกทักษะชุด Daily Numbers กุล่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Post เมื่อ : 19 / ส.ค. / 2554 (อ่าน : 582
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาแบบฝึกทักษะ ชุด Daily Numbers กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 5
Post เมื่อ : 12 / ส.ค. / 2554 (อ่าน : 431
)
  
หัวข้อข่าว รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดคุณธรรมเด็กดีศรีสยาม ด้วยเทคนิค KWLH Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(นายจำลอง ไชยยา)
Post เมื่อ : 3 / พ.ค. / 2554 (อ่าน : 894
)
  
หัวข้อข่าว รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่องคำควบกล้ำโดยใช้แผนผังความคิด ชั้น ป.4 (นางพัชรา ทวีชัย)
Post เมื่อ : 27 / เม.ย. / 2554 (อ่าน : 739
)
  
หัวข้อข่าว รายงานผลการใช้ชุดการสอนพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้น ป.4 (เทียมจิตร หาญยุทธ)
Post เมื่อ : 21 / เม.ย. / 2554 (อ่าน : 644
)
  
หัวข้อข่าว : รายงานการใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียน ชั้น ป.4(นางวิภารัตน์ ปาคำ )
Post เมื่อ : 7 / เม.ย. / 2554 (อ่าน : 567
)
  
หัวข้อข่าว รายงานผลการจัดการเรียนรู้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความโดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ (นางนิตยา เมธีเสริมสกุล)
Post เมื่อ : 30 / มี.ค. / 2554 (อ่าน : 657
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานด้วยนิทาน (คันธรัตน์ จิตอารีย์)
Post เมื่อ : 28 / ม.ค. / 2554 (อ่าน : 736
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด “มองเมืองน่าน” (นางบุษบา ทองหอม )
Post เมื่อ : 28 / ม.ค. / 2554 (อ่าน : 1058
)
  
หัวข้อข่าว การละเล่นโดยใช้อุปกรณ์จากภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็กได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน ชั้นอนุบาล1 (ปิยะพรรณ ปัญญาภู)
Post เมื่อ : 27 / ม.ค. / 2554 (อ่าน : 758
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการพัฒนากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์จากวัสดุในท้องถิ่นสำหรับเด็กชั้นอนุบาล 1(นางกุลนิษฐ์ คัญชิง)
Post เมื่อ : 26 / ม.ค. / 2554 (อ่าน : 629
)
  
หัวข้อข่าว การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ ในด้านความคิดคล่อง(: ปราณี สุวัฒนา)
Post เมื่อ : 21 / ม.ค. / 2554 (อ่าน : 572
)
  
หัวข้อข่าว รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะขนมไทยการคูณและผลไม้การหาร(ปราณี สุวัฒนา)
Post เมื่อ : 21 / ม.ค. / 2554 (อ่าน : 514
)
  
หัวข้อข่าว การสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง กรณีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้พิจารณา(ด.ต.ธนัญญชัย แก้วศรีงาม)
Post เมื่อ : 18 / ม.ค. / 2554 (อ่าน : 982
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการใช้แบบฝึกทักษะชุด อักษรพาเพลิน เรื่อง อักษรนำ(นางพวงผกา ชมภูศักดิ์)
Post เมื่อ : 15 / ม.ค. / 2554 (อ่าน : 1069
)
  
หัวข้อข่าว การรายงานการใช้แบบฝึกการเขียนสะกดคำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒(นางมัลลิกา ถิ่นสอน)
Post เมื่อ : 10 / ม.ค. / 2554 (อ่าน : 733
)
  
หัวข้อข่าว การสร้างแบบฝึกทักษะการแต่งคำประพันธ์กลอนสุภาพเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน(นางพวงทอง แสงวรรณธีระ)
Post เมื่อ : 10 / ม.ค. / 2554 (อ่าน : 951
)

หน้าที่ <- 8/16 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>