หัวข้อข่าว รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้ภาษา (นางพิกุล สุทธหลวง)
Post เมื่อ : 19 / ม.ค. / 2555 (อ่าน : 643
)
  
หัวข้อข่าว รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการผันวรรณยุกต์ (นางพิกุล สุทธหลวง)
Post เมื่อ : 19 / ม.ค. / 2555 (อ่าน : 590
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ (นายสุรเดช วรรณวัตร ปริญญาตรี )
Post เมื่อ : 27 / ธ.ค. / 2554 (อ่าน : 1000
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียน ร.ร.บ้านตี๊ด (นายพิพัฒน์ พงษ์พันธ์)
Post เมื่อ : 26 / ธ.ค. / 2554 (อ่าน : 434
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ(นางมาลี อุ่นจันทร์)
Post เมื่อ : 13 / ธ.ค. / 2554 (อ่าน : 613
)
  
หัวข้อข่าว รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ(นางมลฤดี อินปา)
Post เมื่อ : 23 / พ.ย. / 2554 (อ่าน : 511
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมด้านจิตสาธารณะ(จรูณ จันต๊ะวงค์)
Post เมื่อ : 8 / พ.ย. / 2554 (อ่าน : 1859
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.3 (นางนฤมล รัตนพันธุ์ )
Post เมื่อ : 4 / พ.ย. / 2554 (อ่าน : 1676
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของ ร.ร.มณีพฤกษ์ (นายเกียรติศักดิ์ สุทธหลวง)
Post เมื่อ : 31 / ต.ค. / 2554 (อ่าน : 896
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง(สิริกร สุกิน)
Post เมื่อ : 30 / ก.ย. / 2554 (อ่าน : 829
)
  
หัวข้อข่าว การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน(นายทักษิณ ก้อนใหม่)
Post เมื่อ : 23 / ก.ย. / 2554 (อ่าน : 1007
)
  
หัวข้อข่าว รายงานผลการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ (นางอุบลวรรณ หล้าแก้ว)
Post เมื่อ : 6 / ก.ย. / 2554 (อ่าน : 588
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาแบบฝึกทักษะชุด Daily Numbers กุล่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Post เมื่อ : 19 / ส.ค. / 2554 (อ่าน : 593
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาแบบฝึกทักษะ ชุด Daily Numbers กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 5
Post เมื่อ : 12 / ส.ค. / 2554 (อ่าน : 450
)
  
หัวข้อข่าว รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดคุณธรรมเด็กดีศรีสยาม ด้วยเทคนิค KWLH Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(นายจำลอง ไชยยา)
Post เมื่อ : 3 / พ.ค. / 2554 (อ่าน : 943
)
  
หัวข้อข่าว รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่องคำควบกล้ำโดยใช้แผนผังความคิด ชั้น ป.4 (นางพัชรา ทวีชัย)
Post เมื่อ : 27 / เม.ย. / 2554 (อ่าน : 769
)
  
หัวข้อข่าว รายงานผลการใช้ชุดการสอนพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้น ป.4 (เทียมจิตร หาญยุทธ)
Post เมื่อ : 21 / เม.ย. / 2554 (อ่าน : 667
)
  
หัวข้อข่าว : รายงานการใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียน ชั้น ป.4(นางวิภารัตน์ ปาคำ )
Post เมื่อ : 7 / เม.ย. / 2554 (อ่าน : 596
)
  
หัวข้อข่าว รายงานผลการจัดการเรียนรู้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความโดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ (นางนิตยา เมธีเสริมสกุล)
Post เมื่อ : 30 / มี.ค. / 2554 (อ่าน : 677
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานด้วยนิทาน (คันธรัตน์ จิตอารีย์)
Post เมื่อ : 28 / ม.ค. / 2554 (อ่าน : 768
)

หน้าที่ <- 8/16 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>