หัวข้อข่าว : รายงานการใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียน ชั้น ป.4(นางวิภารัตน์ ปาคำ )
Post เมื่อ : 7 / เม.ย. / 2554 (อ่าน : 525
)
  
หัวข้อข่าว รายงานผลการจัดการเรียนรู้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความโดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ (นางนิตยา เมธีเสริมสกุล)
Post เมื่อ : 30 / มี.ค. / 2554 (อ่าน : 629
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานด้วยนิทาน (คันธรัตน์ จิตอารีย์)
Post เมื่อ : 28 / ม.ค. / 2554 (อ่าน : 699
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด “มองเมืองน่าน” (นางบุษบา ทองหอม )
Post เมื่อ : 28 / ม.ค. / 2554 (อ่าน : 1030
)
  
หัวข้อข่าว การละเล่นโดยใช้อุปกรณ์จากภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็กได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน ชั้นอนุบาล1 (ปิยะพรรณ ปัญญาภู)
Post เมื่อ : 27 / ม.ค. / 2554 (อ่าน : 723
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการพัฒนากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์จากวัสดุในท้องถิ่นสำหรับเด็กชั้นอนุบาล 1(นางกุลนิษฐ์ คัญชิง)
Post เมื่อ : 26 / ม.ค. / 2554 (อ่าน : 601
)
  
หัวข้อข่าว การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ ในด้านความคิดคล่อง(: ปราณี สุวัฒนา)
Post เมื่อ : 21 / ม.ค. / 2554 (อ่าน : 541
)
  
หัวข้อข่าว รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะขนมไทยการคูณและผลไม้การหาร(ปราณี สุวัฒนา)
Post เมื่อ : 21 / ม.ค. / 2554 (อ่าน : 480
)
  
หัวข้อข่าว การสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง กรณีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้พิจารณา(ด.ต.ธนัญญชัย แก้วศรีงาม)
Post เมื่อ : 18 / ม.ค. / 2554 (อ่าน : 924
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการใช้แบบฝึกทักษะชุด อักษรพาเพลิน เรื่อง อักษรนำ(นางพวงผกา ชมภูศักดิ์)
Post เมื่อ : 15 / ม.ค. / 2554 (อ่าน : 1045
)
  
หัวข้อข่าว การรายงานการใช้แบบฝึกการเขียนสะกดคำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒(นางมัลลิกา ถิ่นสอน)
Post เมื่อ : 10 / ม.ค. / 2554 (อ่าน : 705
)
  
หัวข้อข่าว การสร้างแบบฝึกทักษะการแต่งคำประพันธ์กลอนสุภาพเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน(นางพวงทอง แสงวรรณธีระ)
Post เมื่อ : 10 / ม.ค. / 2554 (อ่าน : 878
)
  
หัวข้อข่าว รายงานพัฒนาการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านและการเขียน มาตราตัวสะกด 8 มาตรา(นางศศิมล สกุลไทยเทียนชัย)
Post เมื่อ : 10 / ม.ค. / 2554 (อ่าน : 674
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง มหัศจรรย์เมืองปัว(นางจิราภรณ์ กลางหมู่)
Post เมื่อ : 20 / ธ.ค. / 2553 (อ่าน : 895
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมวิชา งานเกษตร เรื่อง การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช(นายเดชา กาบคำ)
Post เมื่อ : 15 / ธ.ค. / 2553 (อ่าน : 674
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว(นางสาวสุพรรณ์ เมฆแสน)
Post เมื่อ : 15 / ธ.ค. / 2553 (อ่าน : 610
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการใช้เอกสารประกอบการแสดงพื้นเมืองฟ้อนเงี้ยว (นางกรกฎ จันต๊ะยอด)
Post เมื่อ : 15 / ธ.ค. / 2553 (อ่าน : 542
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมวิชางานเกษตรเรื่องการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช (เดชา กาบคำ)
Post เมื่อ : 15 / ธ.ค. / 2553 (อ่าน : 309
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้น(สุพรรณ์ เมฆแสน)
Post เมื่อ : 14 / ธ.ค. / 2553 (อ่าน : 455
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องพืชและส่วนประกอบของพืช(เทพพิทักษ์ วัดคำ)
Post เมื่อ : 14 / ธ.ค. / 2553 (อ่าน : 376
)

หน้าที่ <- 8/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>