หัวข้อข่าว รายงานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนชุด Smart Kit : English full bright(นางเกวริน ทองอยู่)
Post เมื่อ : 19 / ก.ค. / 2555 (อ่าน : 792
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน (นางวารยา สัตยวงศ์)
Post เมื่อ : 3 / ก.ค. / 2555 (อ่าน : 917
)
  
หัวข้อข่าว การใช้ชุดกิจกรรมศิลปะจากสีธรรมชาติ เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก สำหรับชั้นอนุบาล1(ปริญญา ใบยา)
Post เมื่อ : 26 / มิ.ย. / 2555 (อ่าน : 829
)
  
หัวข้อข่าว รายงานผลการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของไทย เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล2(พวงผกา เวียงคำ)
Post เมื่อ : 26 / มิ.ย. / 2555 (อ่าน : 689
)
  
หัวข้อข่าว กิจกรรมส่งเสริมการพูดภาษาอังกฤษตามนโยบาย “พ.ศ. 2555 ปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษ”ในสถานศึกษาสังกัด สพป.น่านเขต 2(สุพรรณิการ์ สุทธหลวง)
Post เมื่อ : 6 / มิ.ย. / 2555 (อ่าน : 885
)
  
หัวข้อข่าว เรื่อง รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย(นางสาวสุดหล้า อุทุมพร)
Post เมื่อ : 5 / มิ.ย. / 2555 (อ่าน : 641
)
  
หัวข้อข่าว สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มโรงเรียนทักษิณ(นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์)
Post เมื่อ : 31 / พ.ค. / 2555 (อ่าน : 619
)
  
หัวข้อข่าว รายงานผลแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.2(นางปราณี ธนะวงค์)
Post เมื่อ : 26 / เม.ย. / 2555 (อ่าน : 724
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้น ป.6(วิชาญ ใบยา)
Post เมื่อ : 19 / เม.ย. / 2555 (อ่าน : 794
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร.ร.บ้านสบขุ่น(นายกัมพล ภิมาลย์)
Post เมื่อ : 11 / เม.ย. / 2555 (อ่าน : 1373
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาคู่มือจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์(นายนิพนธ์ สารถ้อย )
Post เมื่อ : 3 / เม.ย. / 2555 (อ่าน : 898
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาชุดฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (นายปรีชา ภูลำพา)
Post เมื่อ : 3 / เม.ย. / 2555 (อ่าน : 704
)
  
หัวข้อข่าว รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์(นางนงเยาว์ หาดเพชร)
Post เมื่อ : 3 / เม.ย. / 2555 (อ่าน : 696
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(นางวไลพร ปานเรือง)
Post เมื่อ : 29 / มี.ค. / 2555 (อ่าน : 1935
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาแบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (นางพรรณิกา ปัญญาภู)
Post เมื่อ : 29 / มี.ค. / 2555 (อ่าน : 901
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ(นายฉัตรมงคลชัย การินทร์)
Post เมื่อ : 26 / มี.ค. / 2555 (อ่าน : 1050
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม(นายวรภัทร ธนะวัง)
Post เมื่อ : 13 / มี.ค. / 2555 (อ่าน : 1136
)
  
หัวข้อข่าว การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วม(นางณัฏฐณิชา คำยะอุ่น )
Post เมื่อ : 9 / มี.ค. / 2555 (อ่าน : 1536
)
  
หัวข้อข่าว รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะชุดสนุกกับบทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ (นางอนงค์ มะโนวรรณ)
Post เมื่อ : 1 / มี.ค. / 2555 (อ่าน : 761
)
  
หัวข้อข่าว รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนมาตราตัวสะกดเรื่อง สี่มาตราพาเพลิน(นางสุดาพร ลือชา)
Post เมื่อ : 1 / มี.ค. / 2555 (อ่าน : 1376
)

หน้าที่ <- 8/17 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>