หัวข้อข่าว รายงานผลการพัฒนาทักษะงานเชื่อมไฟฟ้า โดยใช้สื่อประสม สำหรับนักเรียน(สรศักดิ์ เสมอใจ)
Post เมื่อ : 12 / ก.พ. / 2552 (อ่าน : 782
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ป.6 ด้วยกิจกรรมโครงงาน(วิไลวรรณ ปลาสุวรรณ์)
Post เมื่อ : 12 / ก.พ. / 2552 (อ่าน : 656
)
  
หัวข้อข่าว คู่มือการใช้โปรแกรม เอส อี ฟีด v.1.1(จินดา ส่องสี)
Post เมื่อ : 12 / ก.พ. / 2552 (อ่าน : 646
)
  
หัวข้อข่าว ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการและการแก้สมการ(กิตติชัย พิศมร)
Post เมื่อ : 12 / ก.พ. / 2552 (อ่าน : 507
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องรูปสี่เหลี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ชัยณรงค์ ธรรมสละ )
Post เมื่อ : 12 / ก.พ. / 2552 (อ่าน : 1542
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาชุดการสอน งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น(ฤดี ปรังฤทธิ์)
Post เมื่อ : 12 / ก.พ. / 2552 (อ่าน : 782
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน โดยใช้หนังสืออ่านประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ(รจนา ขันทสีมา)
Post เมื่อ : 12 / ก.พ. / 2552 (อ่าน : 562
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ ชุดสาระไทยน่ารู้ เรื่องการแจกลูกสกดคำ(อรุณี ยศศิริพันธ์ )
Post เมื่อ : 12 / ก.พ. / 2552 (อ่าน : 416
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการใช้ชุดการสอน เรื่องการเป่าขลุ่ยเพียงออ (เพลงพื้นเมือง)(สมพันธ์ ใหม่กุละ)
Post เมื่อ : 12 / ก.พ. / 2552 (อ่าน : 535
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาความสามารถด้านการฟังและการพูดโดยใช้นิทานประกอบภาพ(ชีวัน สวนดอกไม้ )
Post เมื่อ : 11 / ก.พ. / 2552 (อ่าน : 552
)
  
หัวข้อข่าว การประเมินโครงการฝึกทักษะทางกีฬาของโรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน(จรัญ พงศ์ธีรโชติกุล)
Post เมื่อ : 11 / ก.พ. / 2552 (อ่าน : 507
)
  
หัวข้อข่าว การอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้นิทานอีสป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(สิริพร ไชยยะ)
Post เมื่อ : 11 / ก.พ. / 2552 (อ่าน : 711
)
  
หัวข้อข่าว ประเมินผลโครงการอบรมการคำนวณต้นทุนผลผลิตของสถานศึกษา(ชัยวิทย์ ธรรมสละ )
Post เมื่อ : 11 / ก.พ. / 2552 (อ่าน : 377
)
  
หัวข้อข่าว การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน สพท.น่านเขต 2 (ประสิทธิ ชาวแหลง)
Post เมื่อ : 10 / ก.พ. / 2552 (อ่าน : 393
)
  
หัวข้อข่าว การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านน้ำสอด(ปิยพล ยศศิริพันธุ์ )
Post เมื่อ : 9 / ก.พ. / 2552 (อ่าน : 382
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(นัฏรดี ศิริรัตน์)
Post เมื่อ : 9 / ก.พ. / 2552 (อ่าน : 524
)
  
หัวข้อข่าว การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชนิดของคำพื้นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4(หทัยวรรณ ไชยเสน)
Post เมื่อ : 9 / ก.พ. / 2552 (อ่าน : 418
)
  
หัวข้อข่าว รายงานผลการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร “การศึกษาเรียนรู้เรื่องข้าวนาด้วย ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จากภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงเรียนชาวนา” สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5(จงรักษ์ ใหม่คำ)
Post เมื่อ : 9 / ก.พ. / 2552 (อ่าน : 472
)
  
หัวข้อข่าว e- learning ระบบสุริยะและพลังงานแสง (เฉลิมพล กวาวสิบสอง)
Post เมื่อ : 9 / ก.พ. / 2552 (อ่าน : 617
)

หน้าที่ <- 5/5
<< 1 2 3 4 5 >>