หัวข้อข่าว รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม (นายรัตน์ จันทโคตร)
Post เมื่อ : 8 / ก.ย. / 2553 (อ่าน : 1423
)
  
หัวข้อข่าว การฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา (นางสาวภิญญาพัชญ์ เชื้อจันทร์ยอด)
Post เมื่อ : 16 / ส.ค. / 2553 (อ่าน : 994
)
  
หัวข้อข่าว การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพนักเรียน ร.ร.บ้านนาก้อ
Post เมื่อ : 21 / มิ.ย. / 2553 (อ่าน : 1106
)
  
หัวข้อข่าว การศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องสุขภาพดีชีวีสุขสันต์ (นางอารี ตนะทิพย์ )
Post เมื่อ : 10 / มิ.ย. / 2553 (อ่าน : 815
)
  
หัวข้อข่าว รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะเสริมทักษะการเขียน Present Simple Tense (นางสาวพันธิตรา กระหวาย)
Post เมื่อ : 4 / มิ.ย. / 2553 (อ่าน : 2109
)
  
หัวข้อข่าว การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ ชุมมาตราน่ารู้(นางจุฑามาศ กันบุญ)
Post เมื่อ : 10 / พ.ค. / 2553 (อ่าน : 653
)
  
หัวข้อข่าว ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง(ปฐมพงศ์ จันต๊ะ)
Post เมื่อ : 17 / เม.ย. / 2553 (อ่าน : 1175
)
  
หัวข้อข่าว การศึกษาผลการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะชุดมาตราน่ารู้ เรื่องคำในมาตราตัวสะกด ชั้น ป.3 ร.ร.บ้านส้อเด่นพัฒนา(จุฑามาศ กันบุญ)
Post เมื่อ : 9 / เม.ย. / 2553 (อ่าน : 1124
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Welcome to Paklang My Beloved Community(น.ส.ภิญญลักษณ์ เชื้อจันทร์ยอด)
Post เมื่อ : 29 / มี.ค. / 2553 (อ่าน : 1031
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาชุดการสอนเรื่องเอกภพและดาวฤกษ์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รร.ปัว จังหวัดน่าน (นางจิรภรณ์ ก๋าแก้ว )
Post เมื่อ : 26 / มี.ค. / 2553 (อ่าน : 739
)
  
หัวข้อข่าว การบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (นางอุบลวรรณ ม่วงมี)
Post เมื่อ : 25 / มี.ค. / 2553 (อ่าน : 1541
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ (นางจงดี มหานิล )
Post เมื่อ : 25 / มี.ค. / 2553 (อ่าน : 789
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต โดยใช้โปรแกรม GSP (นางลำแพน บูรณะชาติ )
Post เมื่อ : 25 / มี.ค. / 2553 (อ่าน : 1286
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(นางบัวออน สิงห์ธนะ ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ )
Post เมื่อ : 24 / มี.ค. / 2553 (อ่าน : 1076
)
  
หัวข้อข่าว การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์(นายทวี ตนะทิพย์)
Post เมื่อ : 24 / มี.ค. / 2553 (อ่าน : 826
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 (นางสาวภิญญลักษณ์ เชื้อจันทร์ยอด)
Post เมื่อ : 24 / มี.ค. / 2553 (อ่าน : 1293
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ : โป่งคำ (นางอำไพ จิตอารี)
Post เมื่อ : 24 / มี.ค. / 2553 (อ่าน : 823
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หินและดิน ชั้น ป.4 (นางนงเยาว์ ทองทิพย์)
Post เมื่อ : 24 / มี.ค. / 2553 (อ่าน : 1214
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษฯ (นายสมศักดิ์ พรหมรักษ์)
Post เมื่อ : 18 / มี.ค. / 2553 (อ่าน : 636
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การหารทศนิยม(นายชัยณรงค์ ธรรมสละ)
Post เมื่อ : 8 / มี.ค. / 2553 (อ่าน : 713
)

หน้าที่ <- 12/18 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >>