หัวข้อข่าว การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านสบหนอง (นายฤทธิ ยานะ)
Post เมื่อ : 15 / ก.ย. / 2552 (อ่าน : 617
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม ( นายรัตน์ จันทโคตร )
Post เมื่อ : 2 / ก.ย. / 2552 (อ่าน : 556
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นางวิไลวรรณ ปลาสุวรรณ์ )
Post เมื่อ : 27 / ส.ค. / 2552 (อ่าน : 468
)
  
หัวข้อข่าว การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแจกลูกสะกดคำ ชั้น ป.1 รร.บ้านพร้าวกลาง (นางพัชราภรณ์ ปินทิพย์ )
Post เมื่อ : 26 / ส.ค. / 2552 (อ่าน : 771
)
  
หัวข้อข่าว การประเมินโครงการ การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ (นายสำเนา คำมอญ)
Post เมื่อ : 18 / ส.ค. / 2552 (อ่าน : 574
)
  
หัวข้อข่าว ประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ร.ร.สหราษฎร์บำรุง(วิไลวรรณ นันต๊ะ)
Post เมื่อ : 3 / ส.ค. / 2552 (อ่าน : 766
)
  
หัวข้อข่าว การประเมินโครงการการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ศูนย์คณิตศาสตร์ (สมชาย นันทเสน)
Post เมื่อ : 20 / ก.ค. / 2552 (อ่าน : 469
)
  
หัวข้อข่าว การประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม (นายพีระพงษ์ ไชยเชิด )
Post เมื่อ : 19 / มิ.ย. / 2552 (อ่าน : 568
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ เรื่อง เสน่ห์เมืองน่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (นายยงยุทธ อุทธิยา )
Post เมื่อ : 14 / พ.ค. / 2552 (อ่าน : 736
)
  
หัวข้อข่าว การประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ นร.ร.ร.บ้านน้ำช้างพัฒนา
Post เมื่อ : 30 / เม.ย. / 2552 (อ่าน : 863
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาหนังสือนิทานประกอบภาพ เพื่อพัฒนามารยาทตามวัฒนธรรมไทย สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (นางสาริณี ธนเศรษฐวรากิจ)
Post เมื่อ : 30 / มี.ค. / 2552 (อ่าน : 711
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาขางานบ้าน (นางเทียนทอง สุริยะสาร)
Post เมื่อ : 30 / มี.ค. / 2552 (อ่าน : 806
)
  
หัวข้อข่าว แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.2 (บุญเรียม สุทธหลวง)
Post เมื่อ : 29 / มี.ค. / 2552 (อ่าน : 1395
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้น ป. 6(เบญจวรรณ สุทธหลวง)
Post เมื่อ : 29 / มี.ค. / 2552 (อ่าน : 805
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนละครสร้างสรรค์พัฒนาการพูดสนทนาภาษาอังกฤษฯ (นางบุญประภา รัตนะประภา)
Post เมื่อ : 26 / มี.ค. / 2552 (อ่าน : 1134
)
  
หัวข้อข่าว แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยบูรณาการทักษะการคิดและ ทฤษฎีการเรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษ อ 42102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (นางชดาภัทร ตนะทิพย์ )
Post เมื่อ : 24 / มี.ค. / 2552 (อ่าน : 772
)
  
หัวข้อข่าว เกมการศึกษาการจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์เพื่อพัฒนาความพร้อมในการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย(จำนงจิต บุญเกิด)
Post เมื่อ : 24 / มี.ค. / 2552 (อ่าน : 556
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมโดยใช้ กลยุทธ์การมี ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน (นายกิตติพงศ์ อินทะรังษี )
Post เมื่อ : 24 / มี.ค. / 2552 (อ่าน : 603
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแต่งบทร้อยกรอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5(นางประไพพรรณ สุทธหลวง)
Post เมื่อ : 20 / มี.ค. / 2552 (อ่าน : 630
)
  
หัวข้อข่าว รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง การอ่านเขียนคำอักษรนำ สำหรับนักเรียนชั้น ป.2(อำนวยสุข คำรังษี)
Post เมื่อ : 20 / มี.ค. / 2552 (อ่าน : 926
)

หน้าที่ <- 12/15 ->
<< 10 11 12 13 14 15 >>