หัวข้อข่าว รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำคล้องจอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.3(นางรัชฎาภรณ์ ยานะ)
Post เมื่อ : 13 / พ.ย. / 2557 (อ่าน : 353
)
  
หัวข้อข่าว รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้น ป.2 ร.ร.ภูคาวิทยาคม(นายกฤษณพณ ศุภชัยวัฒน์)
Post เมื่อ : 7 / ต.ค. / 2557 (อ่าน : 86
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน รร.บ้านสะเกิน
Post เมื่อ : 1 / ต.ค. / 2557 (อ่าน : 648
)
  
หัวข้อข่าว รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนภูคาวิทยาคม(นายกฤษณพณ ศุภชัยวัฒน์)
Post เมื่อ : 26 / ก.ย. / 2557 (อ่าน : 91
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการประเมินโครงการการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของ รร.สมาคมพยาบาลไทย(นายกรธนวัฒน์ วังแสง)
Post เมื่อ : 19 / ก.ย. / 2557 (อ่าน : 277
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการประเมินโครงการจัดการเรียนรู้สู่การยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนบ้านชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 (นายสถิตย์ อุทุมพร)
Post เมื่อ : 16 / ก.ย. / 2557 (อ่าน : 353
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาพิเศษเครื่องหมายสายยงยศ ลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 ( นายสมศักดิ์ จิตตรง)
Post เมื่อ : 10 / ก.ย. / 2557 (อ่าน : 194
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ที่มีผลต่อการบวก การลบและโจทย์ปัญหาการบวก การลบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (นางณัฐภาส์ ทะสี)
Post เมื่อ : 2 / ก.ย. / 2557 (อ่าน : 353
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องลำดับและอนุกรมสำรับนักเรียนชั้น ม.5(นางนวพร ฆ้องเดช )
Post เมื่อ : 6 / ส.ค. / 2557 (อ่าน : 351
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาเปรียบเทียบการใช้หลักภาษาเรื่อง ภาษาพาสนุก ชุดสัตว์เลี้ยงแสนรัก ระหว่างการสอนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านกับการสอนแบบปกติ สำหรับนักเรียนชั้น ป. 3 (นางกรกช กองคำ )
Post เมื่อ : 6 / ส.ค. / 2557 (อ่าน : 276
)
  
หัวข้อข่าว การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ร.ร.บ้านปางแก สพป.น่านเขต 2 (นายพรชัย นาชัยเวียง)
Post เมื่อ : 1 / ส.ค. / 2557 (อ่าน : 165
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการพัฒนาชุดการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง บุคคลสำคัญของชาติไทย (นางสาวเบ็ญจมาศ เจียวก๊ก)
Post เมื่อ : 13 / ก.ค. / 2557 (อ่าน : 315
)
  
หัวข้อข่าว ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ผู้ศึกษา นางสาวสุวิมล ลือยศ หน่วยงาน โรงเรียนวรนคร ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน
Post เมื่อ : 13 / ก.ค. / 2557 (อ่าน : 374
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.4(นางวนิดา จูมปา )
Post เมื่อ : 28 / พ.ค. / 2557 (อ่าน : 311
)
  
หัวข้อข่าว รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with words สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (นางนันท์นภัส ช่างเงิน)
Post เมื่อ : 24 / พ.ค. / 2557 (อ่าน : 369
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการประเมินโครงการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ร.ร.บ้านปางปุก(นายประสิทธิ์ กาแก้ว)
Post เมื่อ : 1 / พ.ค. / 2557 (อ่าน : 237
)
  
หัวข้อข่าว รายงานผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้นิทานคุณธรรม จริยธรรมเพื่อ พัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย (นางสาวละอองดาว ทีฆาวงค์)
Post เมื่อ : 12 / เม.ย. / 2557 (อ่าน : 385
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการพัฒนาแบบฝึกการอ่านและเขียนคำในมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.3(นางบุญนาค กาบคำ)
Post เมื่อ : 9 / เม.ย. / 2557 (อ่าน : 439
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนบ้านหนอง (นายสวัสดิ์ ต๊ะผัด)
Post เมื่อ : 8 / เม.ย. / 2557 (อ่าน : 290
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์และการประมวลผลข้อมูล ชั้น ม.1(บัวรมย์ นาชัยเวียง)
Post เมื่อ : 7 / เม.ย. / 2557 (อ่าน : 264
)

หน้าที่ 1/16 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>