หัวข้อข่าว การตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ก.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำการอันเข้าข่ายทุจริตในการสอบคัดเลือก(มาลินี วงศ์คำลือ)
Post เมื่อ : 31 / มี.ค. / 2558 (อ่าน : 236
)
  
หัวข้อข่าว การประเมินโครงการเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบต่อตนเองบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านหนอง
Post เมื่อ : 25 / มี.ค. / 2558 (อ่าน : 116
)
  
หัวข้อข่าว รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา เพื่อส่งเสริมความรู้และเจตคติ เกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการ สำหรับนักเรียนชั้น ป.6(นายจำลอง ไชยยา )
Post เมื่อ : 13 / มี.ค. / 2558 (อ่าน : 157
)
  
หัวข้อข่าว การสร้างชุดการสอน เรื่องการอ่านและการเขียนคำที่ประสม สระเอีย สระอัว ไม่มีตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้น ป.1(นางสาวณหทัย ไชยวุฒิ)
Post เมื่อ : 13 / มี.ค. / 2558 (อ่าน : 78
)
  
หัวข้อข่าว รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร.ร.สกาดพัฒนา(นางภัทรวดี ทีฆาวงค์)
Post เมื่อ : 6 / มี.ค. / 2558 (อ่าน : 290
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยเรื่องการแจกลูกสะกดคำจากคำพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (นางเพ็ญทอง รุณบุตรา)
Post เมื่อ : 23 / ก.พ. / 2558 (อ่าน : 78
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ด้วยเทคนิคการสอนแบบ 4MAT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(นางศศิวิมล มะโนฤทธิ์)
Post เมื่อ : 2 / ก.พ. / 2558 (อ่าน : 98
)
  
หัวข้อข่าว หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องชีวิตหนูดีชีวีสดใส สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (มานพ ขยายเสียง)
Post เมื่อ : 26 / ม.ค. / 2558 (อ่าน : 238
)
  
หัวข้อข่าว การศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง โดยใช้แบบฝึกทักษะ การบวก การลบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Post เมื่อ : 21 / ม.ค. / 2558 (อ่าน : 107
)
  
หัวข้อข่าว รายงานพัฒนาการใช้ ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านคิดและวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Post เมื่อ : 13 / ม.ค. / 2558 (อ่าน : 257
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ที่พึงประสงค์ของ รร.บ้านเชียงแล นาทราย(นางณัฏฐณิชา คำยะอุ่น)
Post เมื่อ : 8 / ม.ค. / 2558 (อ่าน : 209
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาคู่มือวิทยากร การจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สพป.น่านเขต 2(นางสาวสุพรรณิการ์ สุทธหลวง )
Post เมื่อ : 29 / ธ.ค. / 2557 (อ่าน : 136
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Post เมื่อ : 23 / ธ.ค. / 2557 (อ่าน : 242
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการประเมินโครงการจัดการเรียนรู้สู่การยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (นายสถิตย์ อุทุมพร)
Post เมื่อ : 19 / ธ.ค. / 2557 (อ่าน : 309
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทยการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย(นางจันทนา เขื่อนธะนะ)
Post เมื่อ : 11 / ธ.ค. / 2557 (อ่าน : 230
)
  
หัวข้อข่าว รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนงานเกษตร เรื่อง การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( นายศุภชัย รอดคลองตัน )
Post เมื่อ : 11 / ธ.ค. / 2557 (อ่าน : 125
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนบ้านปรางค์ อ.ปัว จ.น่าน (นางสาวนันทรัตน์ สมมุติ)
Post เมื่อ : 25 / พ.ย. / 2557 (อ่าน : 387
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำคล้องจอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.3(นางรัชฎาภรณ์ ยานะ)
Post เมื่อ : 13 / พ.ย. / 2557 (อ่าน : 481
)
  
หัวข้อข่าว รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้น ป.2 ร.ร.ภูคาวิทยาคม(นายกฤษณพณ ศุภชัยวัฒน์)
Post เมื่อ : 7 / ต.ค. / 2557 (อ่าน : 219
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน รร.บ้านสะเกิน
Post เมื่อ : 1 / ต.ค. / 2557 (อ่าน : 742
)

หน้าที่ 1/16 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>