หัวข้อข่าว รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสะเกิน
Post เมื่อ : 4 / ก.ค. / 2560 (อ่าน : 22
)
  
หัวข้อข่าว นวัฒตกรรมแบบฝึกสระไทย
Post เมื่อ : 29 / มิ.ย. / 2560 (อ่าน : 75
)
  
หัวข้อข่าว การวิเคราะห์คุณธรรม 4 ประการ ตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มหาราช ที่ปรากฏในนิทานไทลื้อ
Post เมื่อ : 14 / ก.พ. / 2560 (อ่าน : 129
)
  
หัวข้อข่าว รายงานผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังและ การอ่าน ชุด เที่ยวสุขใจ ไปที่เมืองปัว สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2
Post เมื่อ : 22 / พ.ย. / 2559 (อ่าน : 428
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นวิธีการเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค TGT (นายทิวากร จิตอารี)
Post เมื่อ : 9 / พ.ย. / 2559 (อ่าน : 313
)
  
หัวข้อข่าว เรื่อง เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียนจากผลการดำเนินงานในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
Post เมื่อ : 16 / ก.ย. / 2559 (อ่าน : 153
)
  
หัวข้อข่าว ผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียนจากผลการดำเนินงานในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
Post เมื่อ : 16 / ก.ย. / 2559 (อ่าน : 140
)
  
หัวข้อข่าว รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง การอ่านและการเขียนตามหลักภาษาไทย สำหรับนักเรียน ป.3
Post เมื่อ : 30 / ส.ค. / 2559 (อ่าน : 286
)
  
หัวข้อข่าว รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำ ฟ้า และดวงดาว
Post เมื่อ : 21 / พ.ค. / 2559 (อ่าน : 514
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ที่พึงประสงค์ของโรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย
Post เมื่อ : 5 / เม.ย. / 2559 (อ่าน : 221
)
  
หัวข้อข่าว ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Desktop Author 5.6.1 สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 ร.ร.หนองบัวพิทยาคม(นางอุตสาห์ โนราช)
Post เมื่อ : 3 / พ.ย. / 2558 (อ่าน : 428
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ.ลัดดา วีรวงค์)
Post เมื่อ : 3 / ก.ย. / 2558 (อ่าน : 491
)
  
หัวข้อข่าว แบบฝึกทักษะภาษาไทยชุดภาษิตล้านนา จังหวัดน่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 (พัชราภรณ์ ปินทิพย์)
Post เมื่อ : 2 / มิ.ย. / 2558 (อ่าน : 461
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนตามหลักภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้น ป.3(นางสาวกนกพิชญ์ วาฤทธิ์)
Post เมื่อ : 19 / พ.ค. / 2558 (อ่าน : 658
)
  
หัวข้อข่าว ผลการใช้แบบฝึกวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 (นางสาววิลาวัณย์ อินต๊ะเขื่อน)
Post เมื่อ : 19 / พ.ค. / 2558 (อ่าน : 901
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านนิทานพื้นบ้านอำเภอปัว จังหวัดน่าน สำหรับนักเรียน ป.2(นางปิยฉัตร สุทธหลวง)
Post เมื่อ : 11 / พ.ค. / 2558 (อ่าน : 450
)
  
หัวข้อข่าว นิทานพื้นบ้านอำเภอปัว จังหวัดน่าน: การวิเคราะห์คุณธรรม 8 ประการ(นางปิยฉัตร สุทธหลวง)
Post เมื่อ : 11 / พ.ค. / 2558 (อ่าน : 485
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษตามแนวการสอนอ่านเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (นางสาวนทสรวง ศิริวัฒนานุกุล)
Post เมื่อ : 1 / พ.ค. / 2558 (อ่าน : 442
)
  
หัวข้อข่าว การตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ก.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำการอันเข้าข่ายทุจริตในการสอบคัดเลือก(มาลินี วงศ์คำลือ)
Post เมื่อ : 31 / มี.ค. / 2558 (อ่าน : 607
)
  
หัวข้อข่าว การประเมินโครงการเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบต่อตนเองบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านหนอง
Post เมื่อ : 25 / มี.ค. / 2558 (อ่าน : 370
)

หน้าที่ 1/17 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>