หัวข้อข่าว การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนตามหลักภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้น ป.3(นางสาวกนกพิชญ์ วาฤทธิ์)
Post เมื่อ : 19 / พ.ค. / 2558 (อ่าน : 226
)
  
หัวข้อข่าว ผลการใช้แบบฝึกวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 (นางสาววิลาวัณย์ อินต๊ะเขื่อน)
Post เมื่อ : 19 / พ.ค. / 2558 (อ่าน : 17
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านนิทานพื้นบ้านอำเภอปัว จังหวัดน่าน สำหรับนักเรียน ป.2(นางปิยฉัตร สุทธหลวง)
Post เมื่อ : 11 / พ.ค. / 2558 (อ่าน : 29
)
  
หัวข้อข่าว นิทานพื้นบ้านอำเภอปัว จังหวัดน่าน: การวิเคราะห์คุณธรรม 8 ประการ(นางปิยฉัตร สุทธหลวง)
Post เมื่อ : 11 / พ.ค. / 2558 (อ่าน : 29
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษตามแนวการสอนอ่านเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (นางสาวนทสรวง ศิริวัฒนานุกุล)
Post เมื่อ : 1 / พ.ค. / 2558 (อ่าน : 59
)
  
หัวข้อข่าว การตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ก.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำการอันเข้าข่ายทุจริตในการสอบคัดเลือก(มาลินี วงศ์คำลือ)
Post เมื่อ : 31 / มี.ค. / 2558 (อ่าน : 281
)
  
หัวข้อข่าว การประเมินโครงการเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบต่อตนเองบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านหนอง
Post เมื่อ : 25 / มี.ค. / 2558 (อ่าน : 168
)
  
หัวข้อข่าว รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา เพื่อส่งเสริมความรู้และเจตคติ เกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการ สำหรับนักเรียนชั้น ป.6(นายจำลอง ไชยยา )
Post เมื่อ : 13 / มี.ค. / 2558 (อ่าน : 237
)
  
หัวข้อข่าว การสร้างชุดการสอน เรื่องการอ่านและการเขียนคำที่ประสม สระเอีย สระอัว ไม่มีตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้น ป.1(นางสาวณหทัย ไชยวุฒิ)
Post เมื่อ : 13 / มี.ค. / 2558 (อ่าน : 128
)
  
หัวข้อข่าว รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร.ร.สกาดพัฒนา(นางภัทรวดี ทีฆาวงค์)
Post เมื่อ : 6 / มี.ค. / 2558 (อ่าน : 326
)
  
หัวข้อข่าว รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย เรื่อง การแจกลูกสะกดคำจากคำพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1(นางเพ็ญทอง รุณบุตรา)
Post เมื่อ : 23 / ก.พ. / 2558 (อ่าน : 130
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ด้วยเทคนิคการสอนแบบ 4MAT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(นางศศิวิมล มะโนฤทธิ์)
Post เมื่อ : 2 / ก.พ. / 2558 (อ่าน : 134
)
  
หัวข้อข่าว หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องชีวิตหนูดีชีวีสดใส สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (มานพ ขยายเสียง)
Post เมื่อ : 26 / ม.ค. / 2558 (อ่าน : 264
)
  
หัวข้อข่าว การศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง โดยใช้แบบฝึกทักษะ การบวก การลบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Post เมื่อ : 21 / ม.ค. / 2558 (อ่าน : 130
)
  
หัวข้อข่าว รายงานพัฒนาการใช้ ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านคิดและวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Post เมื่อ : 13 / ม.ค. / 2558 (อ่าน : 285
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ที่พึงประสงค์ของ รร.บ้านเชียงแล นาทราย(นางณัฏฐณิชา คำยะอุ่น)
Post เมื่อ : 8 / ม.ค. / 2558 (อ่าน : 222
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาคู่มือวิทยากร การจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สพป.น่านเขต 2(นางสาวสุพรรณิการ์ สุทธหลวง )
Post เมื่อ : 29 / ธ.ค. / 2557 (อ่าน : 155
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Post เมื่อ : 23 / ธ.ค. / 2557 (อ่าน : 299
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการประเมินโครงการจัดการเรียนรู้สู่การยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (นายสถิตย์ อุทุมพร)
Post เมื่อ : 19 / ธ.ค. / 2557 (อ่าน : 320
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทยการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย(นางจันทนา เขื่อนธะนะ)
Post เมื่อ : 11 / ธ.ค. / 2557 (อ่าน : 245
)

หน้าที่ 1/17 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>