หัวข้อข่าว รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำ ฟ้า และดวงดาว
Post เมื่อ : 21 / พ.ค. / 2559 (อ่าน : 71
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ที่พึงประสงค์ของโรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย
Post เมื่อ : 5 / เม.ย. / 2559 (อ่าน : 72
)
  
หัวข้อข่าว ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Desktop Author 5.6.1 สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 ร.ร.หนองบัวพิทยาคม(นางอุตสาห์ โนราช)
Post เมื่อ : 3 / พ.ย. / 2558 (อ่าน : 278
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ.ลัดดา วีรวงค์)
Post เมื่อ : 3 / ก.ย. / 2558 (อ่าน : 380
)
  
หัวข้อข่าว แบบฝึกทักษะภาษาไทยชุดภาษิตล้านนา จังหวัดน่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 (พัชราภรณ์ ปินทิพย์)
Post เมื่อ : 2 / มิ.ย. / 2558 (อ่าน : 315
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนตามหลักภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้น ป.3(นางสาวกนกพิชญ์ วาฤทธิ์)
Post เมื่อ : 19 / พ.ค. / 2558 (อ่าน : 547
)
  
หัวข้อข่าว ผลการใช้แบบฝึกวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 (นางสาววิลาวัณย์ อินต๊ะเขื่อน)
Post เมื่อ : 19 / พ.ค. / 2558 (อ่าน : 429
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านนิทานพื้นบ้านอำเภอปัว จังหวัดน่าน สำหรับนักเรียน ป.2(นางปิยฉัตร สุทธหลวง)
Post เมื่อ : 11 / พ.ค. / 2558 (อ่าน : 299
)
  
หัวข้อข่าว นิทานพื้นบ้านอำเภอปัว จังหวัดน่าน: การวิเคราะห์คุณธรรม 8 ประการ(นางปิยฉัตร สุทธหลวง)
Post เมื่อ : 11 / พ.ค. / 2558 (อ่าน : 288
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษตามแนวการสอนอ่านเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (นางสาวนทสรวง ศิริวัฒนานุกุล)
Post เมื่อ : 1 / พ.ค. / 2558 (อ่าน : 384
)
  
หัวข้อข่าว การตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ก.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำการอันเข้าข่ายทุจริตในการสอบคัดเลือก(มาลินี วงศ์คำลือ)
Post เมื่อ : 31 / มี.ค. / 2558 (อ่าน : 549
)
  
หัวข้อข่าว การประเมินโครงการเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบต่อตนเองบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านหนอง
Post เมื่อ : 25 / มี.ค. / 2558 (อ่าน : 327
)
  
หัวข้อข่าว รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา เพื่อส่งเสริมความรู้และเจตคติ เกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการ สำหรับนักเรียนชั้น ป.6(นายจำลอง ไชยยา )
Post เมื่อ : 13 / มี.ค. / 2558 (อ่าน : 411
)
  
หัวข้อข่าว การสร้างชุดการสอน เรื่องการอ่านและการเขียนคำที่ประสม สระเอีย สระอัว ไม่มีตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้น ป.1(นางสาวณหทัย ไชยวุฒิ)
Post เมื่อ : 13 / มี.ค. / 2558 (อ่าน : 241
)
  
หัวข้อข่าว รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร.ร.สกาดพัฒนา(นางภัทรวดี ทีฆาวงค์)
Post เมื่อ : 6 / มี.ค. / 2558 (อ่าน : 405
)
  
หัวข้อข่าว รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย เรื่อง การแจกลูกสะกดคำจากคำพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1(นางเพ็ญทอง รุณบุตรา)
Post เมื่อ : 23 / ก.พ. / 2558 (อ่าน : 207
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ด้วยเทคนิคการสอนแบบ 4MAT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(นางศศิวิมล มะโนฤทธิ์)
Post เมื่อ : 2 / ก.พ. / 2558 (อ่าน : 218
)
  
หัวข้อข่าว หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องชีวิตหนูดีชีวีสดใส สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (มานพ ขยายเสียง)
Post เมื่อ : 26 / ม.ค. / 2558 (อ่าน : 334
)
  
หัวข้อข่าว การศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง โดยใช้แบบฝึกทักษะ การบวก การลบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Post เมื่อ : 21 / ม.ค. / 2558 (อ่าน : 200
)
  
หัวข้อข่าว รายงานพัฒนาการใช้ ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านคิดและวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Post เมื่อ : 13 / ม.ค. / 2558 (อ่าน : 365
)

หน้าที่ 1/17 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>