หัวข้อข่าว การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Post เมื่อ : 5 / มิ.ย. / 2561 (อ่าน : 19
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Post เมื่อ : 15 / ธ.ค. / 2560 (อ่าน : 242
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้น ป.2
Post เมื่อ : 15 / ธ.ค. / 2560 (อ่าน : 173
)
  
หัวข้อข่าว รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง น้ำ ฟ้า และดวงดาว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ชั้น ป.5 ร.ร.บ้านปางแก
Post เมื่อ : 12 / ธ.ค. / 2560 (อ่าน : 222
)
  
หัวข้อข่าว การศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ง16101 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป.6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์งาน
Post เมื่อ : 12 / ธ.ค. / 2560 (อ่าน : 179
)
  
หัวข้อข่าว รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ตามวิธีการสอนแบบซิปปาโมเดล เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เรขาคณิต สาหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง
Post เมื่อ : 24 / ส.ค. / 2560 (อ่าน : 230
)
  
หัวข้อข่าว รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษ ชุดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
Post เมื่อ : 8 / ส.ค. / 2560 (อ่าน : 702
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสะเกิน
Post เมื่อ : 4 / ก.ค. / 2560 (อ่าน : 141
)
  
หัวข้อข่าว นวัฒตกรรมแบบฝึกสระไทย
Post เมื่อ : 29 / มิ.ย. / 2560 (อ่าน : 236
)
  
หัวข้อข่าว การวิเคราะห์คุณธรรม 4 ประการ ตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มหาราช ที่ปรากฏในนิทานไทลื้อ
Post เมื่อ : 14 / ก.พ. / 2560 (อ่าน : 228
)
  
หัวข้อข่าว รายงานผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังและ การอ่าน ชุด เที่ยวสุขใจ ไปที่เมืองปัว สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2
Post เมื่อ : 22 / พ.ย. / 2559 (อ่าน : 530
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นวิธีการเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค TGT (นายทิวากร จิตอารี)
Post เมื่อ : 9 / พ.ย. / 2559 (อ่าน : 401
)
  
หัวข้อข่าว เรื่อง เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียนจากผลการดำเนินงานในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
Post เมื่อ : 16 / ก.ย. / 2559 (อ่าน : 228
)
  
หัวข้อข่าว ผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียนจากผลการดำเนินงานในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
Post เมื่อ : 16 / ก.ย. / 2559 (อ่าน : 215
)
  
หัวข้อข่าว รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง การอ่านและการเขียนตามหลักภาษาไทย สำหรับนักเรียน ป.3
Post เมื่อ : 30 / ส.ค. / 2559 (อ่าน : 340
)
  
หัวข้อข่าว รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำ ฟ้า และดวงดาว
Post เมื่อ : 21 / พ.ค. / 2559 (อ่าน : 913
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ที่พึงประสงค์ของโรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย
Post เมื่อ : 5 / เม.ย. / 2559 (อ่าน : 262
)
  
หัวข้อข่าว ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Desktop Author 5.6.1 สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 ร.ร.หนองบัวพิทยาคม(นางอุตสาห์ โนราช)
Post เมื่อ : 3 / พ.ย. / 2558 (อ่าน : 477
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ.ลัดดา วีรวงค์)
Post เมื่อ : 3 / ก.ย. / 2558 (อ่าน : 538
)
  
หัวข้อข่าว แบบฝึกทักษะภาษาไทยชุดภาษิตล้านนา จังหวัดน่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 (พัชราภรณ์ ปินทิพย์)
Post เมื่อ : 2 / มิ.ย. / 2558 (อ่าน : 505
)

หน้าที่ 1/18 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>