หัวข้อข่าว รายงานการพัฒนาชุดการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง บุคคลสำคัญของชาติไทย (นางสาวเบ็ญจมาศ เจียวก๊ก)
Post เมื่อ : 13 / ก.ค. / 2557 (อ่าน : 156
)
  
หัวข้อข่าว ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ผู้ศึกษา นางสาวสุวิมล ลือยศ หน่วยงาน โรงเรียนวรนคร ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน
Post เมื่อ : 13 / ก.ค. / 2557 (อ่าน : 163
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.4(นางวนิดา จูมปา )
Post เมื่อ : 28 / พ.ค. / 2557 (อ่าน : 137
)
  
หัวข้อข่าว รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with words สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (นางนันท์นภัส ช่างเงิน)
Post เมื่อ : 24 / พ.ค. / 2557 (อ่าน : 185
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการประเมินโครงการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ร.ร.บ้านปางปุก(นายประสิทธิ์ กาแก้ว)
Post เมื่อ : 1 / พ.ค. / 2557 (อ่าน : 154
)
  
หัวข้อข่าว รายงานผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้นิทานคุณธรรม จริยธรรมเพื่อ พัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย (นางสาวละอองดาว ทีฆาวงค์)
Post เมื่อ : 12 / เม.ย. / 2557 (อ่าน : 234
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการพัฒนาแบบฝึกการอ่านและเขียนคำในมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.3(นางบุญนาค กาบคำ)
Post เมื่อ : 9 / เม.ย. / 2557 (อ่าน : 300
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนบ้านหนอง (นายสวัสดิ์ ต๊ะผัด)
Post เมื่อ : 8 / เม.ย. / 2557 (อ่าน : 232
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์และการประมวลผลข้อมูล ชั้น ม.1(บัวรมย์ นาชัยเวียง)
Post เมื่อ : 7 / เม.ย. / 2557 (อ่าน : 135
)
  
หัวข้อข่าว รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (นางนฤมล ขัติยะ)
Post เมื่อ : 24 / มี.ค. / 2557 (อ่าน : 176
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4(นางละมัย เนตรวีระ)
Post เมื่อ : 20 / มี.ค. / 2557 (อ่าน : 228
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1 (งานประดิษฐ์) (จิระเมศร์ พิพัฒน์คงถาวร)
Post เมื่อ : 19 / มี.ค. / 2557 (อ่าน : 159
)
  
หัวข้อข่าว รายงานผลการจัดกิจกรรมการเล่นกับเกลือ เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐาน ทางวิทยาศาสตร์ด้านการสังเกตของเด็กปฐมวัย(นางนงลักษณ์ อุปจักร์ )
Post เมื่อ : 13 / มี.ค. / 2557 (อ่าน : 423
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการใช้แบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษา เรื่อง ชนิดของคำ ชั้น ป.4 ร.ร.บ้านสบเป็ด(นางสุกัลยา ใจมูลมั่ง)
Post เมื่อ : 10 / มี.ค. / 2557 (อ่าน : 296
)
  
หัวข้อข่าว การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.3(นางนวลน้อง หมั่นดี)
Post เมื่อ : 6 / มี.ค. / 2557 (อ่าน : 200
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปชุดชนิดของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.5(นายศักดิ์ชัย หมั่นดี)
Post เมื่อ : 4 / มี.ค. / 2557 (อ่าน : 293
)
  
หัวข้อข่าว รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง ประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยใช้วิธีสตอรี่ไลน์ (Storyline Method) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (นายจำลอง ไชยยา)
Post เมื่อ : 24 / ก.พ. / 2557 (อ่าน : 133
)
  
หัวข้อข่าว รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เรื่อง น้ำและอากาศ สำหรับนักเรียนชั้น ป.3(นางจุฬาลักษณ์ จิตอารี)
Post เมื่อ : 31 / ม.ค. / 2557 (อ่าน : 207
)
  
หัวข้อข่าว หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง สุขภาพของเรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสบกอน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน (นางศรารัตน์ พิมพ์มาศ)
Post เมื่อ : 26 / ธ.ค. / 2556 (อ่าน : 482
)
  
หัวข้อข่าว รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียน บ้านแดนพนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน (นางวารยา สัตยวงศ์)
Post เมื่อ : 2 / ธ.ค. / 2556 (อ่าน : 219
)

หน้าที่ 1/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>