ภาพประกอบจากinternet บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษ ชุดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้รายงาน : นายปรมะ อะทะวงค์ โรงเรียนบ้านป่าหัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ปีการศึกษา : 2559 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษ ชุดภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
(อ่าน : 589 )