[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by wrkschool


- สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
- การก่อตั้งสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่
- คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่
- โครงสร้างการบริหารงาน

- บุคลากร
- ขอบข่ายงานลูกเสือ- รัชสมัย รัชกาลที่ 6
- รัชสมัย รัชกาลที่ 7
- รัชสมัย รัชกาลที่ 8

- รัชสมัย รัชกาลที่ 9


- กำเนิดลูกเสือโลก
- องค์การลูกเสือโลก
- Asia-Pacifice
  - Chairman's Award
  - APR Award
  - Good Service Award

- ข้อบังคับ / ราชกิจจานุเบกษ
- แบบฟอร์มต่างๆ

 
 


 
free-counter-plus.com
 

หัวข้อข่าว : การลูกเสือไทย รัชสมัย รัชกาลที่ 8
วันที่ จันทร์ ที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

สมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

อาจกล่าวได้ว่ากิจการลูกเสือในยุคนี้เป็นยุคที่มีความเคลื่อนไหว ตลอดจนพัฒนาการแห่งคณะลูกเสือน้อยที่สุด ด้วยเหตุว่า
 
        1. เกิดสงครามข้อพิพาทดินแดนในอินโดจีน ระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ในปี พ.ศ. 2482

        2. เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2484

        3. ยุคเริ่มต้นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ก่อให้เกิดระบอบการเมือง ที่มีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา ความขัดแย้งระหว่างฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติ ทำให้ต้องยุบสภาและเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยๆ เมื่อการเมืองไม่นิ่งสงบทำให้ไม่มีใครเข้ามาดูแลกิจการลูกเสืออย่างจริงจัง เพราะอำนาจในการบริหารเปลี่ยนมือตลอดเวลา

        4. รัฐบาลในยุคนั้นก่อตั้งกิจการยุวชนทหาร เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่รุนแรงของโลก ซึ่งได้ทับซ้อนกับกิจการลูกเสือ จนถึงที่สุดก็ได้ยุบกิจการลูกเสือให้เป็นเพียงหน่วยหนึ่งในกิจการยุวชนทหาร

        5. รัชสมยของพระองค์นั้นสั้นมากโดยสิ้นสุดลงในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2489 รวมเวลาในการครองสิริราชสมบัติเพียง 9 ปี   
 

 

 แต่อย่างไรก็ดียังมีปรากฏการณ์สำคัญของกิจการลูกเสือที่ต้องจารึกไว้คือ         1. การมีตราสัญลักษณ์ประจำคณะลูกเสือเป็นครั้งแรก เพื่่อให้เข้ากับหลักสากลที่ลูกเสือทั่วโลกต่างก็มีตราสัญลกษณ์ของตนเองทั้ง สิ้น โดยใช้สัญลกษณ์ลูกเสือโลก คือรูป เฟอร์ เดอ ลีร์ ประกอบกับรูปหน้าเสือ มีอักษรจารึกด้านล่างว่า เสียชีพอย่าเสียสัตย์

        2. มีการออกพระราชบัญญัติลูกเสือขึ้นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2482 มีสาระคือ การกำหนดให้คณะลูกเสือแห่งชาติมีสภาพเป็นนิติบุคคล และโอนทรัพย์สินทั้งหลายในกิจการเสือป่าให้ตกเป็นของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องจากกิจการเสือป่าหยุดลงไป และไม่มีใครใส่ใจดูแล

        3. ปี พ.ศ. 2479 เมื่อถึงวันที่ 1 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันกำเนิดลูกเสือ แต่ทางคณะลูกเสือไม่สามารถจัดงานใหญ่ได้ เพราะสถานการณ์การเมืองและสถานการณ์ที่ตึงเครียดทั่วโลก จึงได้เปลี่ยนใหม่การจัดสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยหัวฯ องค์ใหญ่ โดยประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเทิดพระเกียรติและประดิษฐานไว้ที่หน้าสวนลุมพีนี จนปัจจุบัน

 

 

 

 

 

cr : http://www.scoutthailand.org/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=81


read : 1024
5 ลำดับล่าสุด

      การลูกเสือไทย รัชสมัย รัชกาลที่ 9 10 / มิ.ย. / 2556
      การลูกเสือไทย รัชสมัย รัชกาลที่ 8 10 / มิ.ย. / 2556
      การลูกเสือไทย รัชสมัย รัชกาลที่ 7 10 / มิ.ย. / 2556
      การลูกเสือไทย รัชสมัย รัชกาลที่ 6 10 / มิ.ย. / 2556
      ขอบข่ายงานลูกเสือ 8 / มิ.ย. / 2556

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791-510