[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by wrkschool


- สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
- การก่อตั้งสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่
- คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่
- โครงสร้างการบริหารงาน

- บุคลากร
- ขอบข่ายงานลูกเสือ- รัชสมัย รัชกาลที่ 6
- รัชสมัย รัชกาลที่ 7
- รัชสมัย รัชกาลที่ 8

- รัชสมัย รัชกาลที่ 9


- กำเนิดลูกเสือโลก
- องค์การลูกเสือโลก
- Asia-Pacifice
  - Chairman's Award
  - APR Award
  - Good Service Award

- ข้อบังคับ / ราชกิจจานุเบกษ
- แบบฟอร์มต่างๆ

 
 


 
free-counter-plus.com
 

หัวข้อข่าว : APR Award for Distingushed Service : รางวัลการส่งเสริมกิจการลูกเสือ และการบริการอย่างโดดเด่นภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก
วันที่ เสาร์ ที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556

APR Award for Distingushed Service : รางวัลการส่งเสริมกิจการลูกเสือ และการบริการอย่างโดดเด่นภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก

รางวัล การส่งเสริมกิจการลูกเสือ และการบริการอย่างโดดเด่นภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก มอบแก่ผู้กำกับลูกเสือโดยอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการลุูกเสือภาคพื้นเอเชีย แปซิฟิกโดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
         1. คณะกรรมการลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกจะพิจารณาจากการแนะนำของคณะกรรมการ พิจรณาผู้รับรางวัล โดยไม่พิจารณาจากนิสัยส่วนตัว
         2. รางวัลได้จัดทำขึ้นเพื่อการทำคุณงามความดี และความเป็นผู้นำแก่กิจการลูกเสือโลกเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี
คณะกรรมการพิจรณาผู้รับรางวัล จะมอบรางวัลให้กับการเสียสละของบุคคลซึ่งส่งเสริมกระบวนการลูกเสือ มิใช่แค่ประเทศตน
แต่รวมถึงประเทศสมาชิกลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
         3. รางวัลจะมอบให้แก่บุคคลที่มีผลงานช่วยเหลือกิจการลูกเสือหริอดำรงตำแหน่งในหัวข้อต่างๆ อย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้
                 - การประชุมสมัชชาลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
                 - คณะกรรมการลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
                 - สำนักงานลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
                 - สำนักงานลูกเสือของประเทศสมาชิกลูกเสือเอเชียแปซิฟิก หรือลูกเสือโลก
                 - สำนักงานลูกเสือโลก
                 - คณะกรรมการลุกเสือโลก
                 - องค์กรการพัฒนาระหว่างประเทศ
         4. รางวัลจะมอบในโอกาสสำคัญหรืองานต่างๆ หรือขณะที่ประธานคณะกรรมการลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก เดินทางเยือนประเทศต่างๆเพื่อเป็นเกียรติ ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 
         5. รางวัลนี้สำหรับบุคคลทางด้านลูกเสือที่เสียสละ  และช่วยเหลือกิจการลูกเสืออย่างดีเยี่ยมในระดับสากล
และเป็นผู้รับรางวัล APR Chairman''s Award แล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี
         6. การเสนอซื่อให้กับคณะกรรมการพิจรณาผู้รับรางวัล จะต้องกระทำก่อนอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนการมอบรางวัล
         7. รางวัลจะต้องไม่มอบมากกว่า 1 บุคคลต่อ 1 ประเทศ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี
         8. คณะกรรมการพิจรณาผู้รับรางวัล จะต้องส่งเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับคณะกรรมการลูกเสือเอเชียแปซิฟิกชุดปัจจุบัน
และอดีต ประธานอนุกรรมการภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค และบุคคลสำคัญของสำนักงานลูกเสือเพื่อให้เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล

การแนะนำ หรือเสนอชื่อเข้ารับรางวัล ต่อคณะกรรมการพิจรณาผู้รับรางวัล จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
         1. การเสียสละความช่วยเหลือต่อการลูกเสือทั้งในระดับโลก นานาชาติ และในประเทศของตนเองอย่างต่อเนื่องและดีเยี่ยม
         2. ให้มีการกระจายการให้รางวัลทั่วทั้งภาคพื้น
         3. การพิจารณาจะกระทำเมื่อบุคคลยังทำการลูกเสืออยู่  เพื่อหลีกเลี่ยงกรณีที่ผู้รับรางวัลอยู่ระหว่างการเกษียณอายุลูกเสือ
         4. คณะกรรมการลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกชุดปัจจุบันไม่สามารถเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลนี้ได้

ลูกเสือไทยที่ได้รับรางวัล APR Award for Distinguished Service ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

1996 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
1999 นายแพทย์บุญสม มาร์ติน
2004 นายสุธรรม พันธุศักดิ์
2009 นางสุมน สมสาร   

cr : http://www.scoutthailand.org/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=104


read : 981
5 ลำดับล่าสุด

      การลูกเสือไทย รัชสมัย รัชกาลที่ 9 10 / มิ.ย. / 2556
      การลูกเสือไทย รัชสมัย รัชกาลที่ 8 10 / มิ.ย. / 2556
      การลูกเสือไทย รัชสมัย รัชกาลที่ 7 10 / มิ.ย. / 2556
      การลูกเสือไทย รัชสมัย รัชกาลที่ 6 10 / มิ.ย. / 2556
      ขอบข่ายงานลูกเสือ 8 / มิ.ย. / 2556

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791-510