[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by wrkschool


- สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
- การก่อตั้งสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่
- คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่
- โครงสร้างการบริหารงาน

- บุคลากร
- ขอบข่ายงานลูกเสือ- รัชสมัย รัชกาลที่ 6
- รัชสมัย รัชกาลที่ 7
- รัชสมัย รัชกาลที่ 8

- รัชสมัย รัชกาลที่ 9


- กำเนิดลูกเสือโลก
- องค์การลูกเสือโลก
- Asia-Pacifice
  - Chairman's Award
  - APR Award
  - Good Service Award

- ข้อบังคับ / ราชกิจจานุเบกษ
- แบบฟอร์มต่างๆ

 
ประชาสัมพันธ์


 

การประชุมคณะวิทยากรฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
( 19 / มี.ค. / 2561 )
 

ประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 ครั้งที่ 1/2561
( 9 / มี.ค. / 2561 )
 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีฯ คร้ังที่ 1/2557
( 6 / ก.พ. / 2557 )
 

การประชุมวางแผนและเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค หลักสูตรวิชาบุกเบิก (ภาคเหนือ)
( 29 / ม.ค. / 2557 )
 

รับมอบโล่เชิดชูเกียรติจัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น
( 25 / ธ.ค. / 2556 )
 

สพป.น่านเขต 2 จัดงานวันวชิราวุธ
( 18 / ธ.ค. / 2556 )
 

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 นำลูกเสือโรงเรียนเชียงกลาง \"ประชาพัฒนา\" เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน ครั้งที่ 4 (4th ASEAN Scout Jamboree) ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม
( 13 / ธ.ค. / 2556 )
 
หน้าที่ 1/3 >
1 2 3 >>


 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791-510