[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by wrkschool


- สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
- การก่อตั้งสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่
- คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่
- โครงสร้างการบริหารงาน

- บุคลากร
- ขอบข่ายงานลูกเสือ- รัชสมัย รัชกาลที่ 6
- รัชสมัย รัชกาลที่ 7
- รัชสมัย รัชกาลที่ 8

- รัชสมัย รัชกาลที่ 9


- กำเนิดลูกเสือโลก
- องค์การลูกเสือโลก
- Asia-Pacifice
  - Chairman's Award
  - APR Award
  - Good Service Award

- ข้อบังคับ / ราชกิจจานุเบกษ
- แบบฟอร์มต่างๆ

 
 


 
free-counter-plus.com
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


 

การประชุมคณะวิทยากรฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
( 19 / มี.ค. / 2561 )
 

ประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 ครั้งที่ 1/2561
( 9 / มี.ค. / 2561 )
 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีฯ คร้ังที่ 1/2557
( 6 / ก.พ. / 2557 )
 

การประชุมวางแผนและเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค หลักสูตรวิชาบุกเบิก (ภาคเหนือ)
( 29 / ม.ค. / 2557 )
 

รับมอบโล่เชิดชูเกียรติจัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น
( 25 / ธ.ค. / 2556 )

หนังสือราชการจากสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
 
 
- ขอความร่วมมือลูกเสือ เนตรนารีในสังกัดเข้าร่วมโครงการ\"ทำความดี จิตอาสา สู่สากล\" ( 19 / มี.ค. / 2557 )
 
 
- โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2556 ( 19 / มี.ค. / 2557 )
 
 
- ขอเชิญต้อนรับเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ( 19 / มี.ค. / 2557 )
 
 
- แต่งต้ังคณะกรรมการเตรียมการต้อนรับผู้ตรวจค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 ( 19 / มี.ค. / 2557 )
 
 
- ประกาศ สนง.ลูกเสือ จ.น่าน แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค หลักสูตรวิชาบุกเบิก(ภาคเหนือ) ( 19 / มี.ค. / 2557 )
 
 
- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาควิชาบุกเบิก(ภาคเหนือ) ( 14 / มี.ค. / 2557 )
 
 
- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาควิชาบุกเบิก(ภาคเหนือ) ( 6 / มี.ค. / 2557 )
 
 
- มอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ( 25 / ก.พ. / 2557 )
 
 
- การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค หลักสูตรวิชาบุกเบิก(ภาคเหนือ) ( 5 / ก.พ. / 2557 )
 
 
- เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือฯ วันที่ 31 มกราคม 2557 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุมจำปาน่าน ( 24 / ม.ค. / 2557 )

 
บทความ/ความรู้
 

การลูกเสือไทย รัชสมัย รัชกาลที่ 9
( 10 / มิ.ย. / 2556 )
 

การลูกเสือไทย รัชสมัย รัชกาลที่ 8
( 10 / มิ.ย. / 2556 )
 

การลูกเสือไทย รัชสมัย รัชกาลที่ 7
( 10 / มิ.ย. / 2556 )
 

การลูกเสือไทย รัชสมัย รัชกาลที่ 6
( 10 / มิ.ย. / 2556 )
 

ขอบข่ายงานลูกเสือ
( 8 / มิ.ย. / 2556 )

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791-510