[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by wrkschool


- สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
- การก่อตั้งสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่
- คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่
- โครงสร้างการบริหารงาน

- บุคลากร
- ขอบข่ายงานลูกเสือ- รัชสมัย รัชกาลที่ 6
- รัชสมัย รัชกาลที่ 7
- รัชสมัย รัชกาลที่ 8

- รัชสมัย รัชกาลที่ 9


- กำเนิดลูกเสือโลก
- องค์การลูกเสือโลก
- Asia-Pacifice
  - Chairman's Award
  - APR Award
  - Good Service Award

- ข้อบังคับ / ราชกิจจานุเบกษ
- แบบฟอร์มต่างๆ

 
 


 
free-counter-plus.com
 

หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาควิชาบุกเบิก(ภาคเหนือ)
วันที่ ศุกร์ ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557

ท่านที่ได้รับการคัดเลือก หากไม่ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม ขอความกรุณาแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 ทราบ ภายใน วันที่ 14 มีนาคม 2557 เพื่อจะได้พิจารณาผู้สมัครรายอื่นต่อไป รายละเอียดดังเอกสารแนบ

UserFiles/Sc_702(2).pdf


read : 691
5 ลำดับล่าสุด

      ขอความร่วมมือลูกเสือ เนตรนารีในสังกัดเข้าร่วมโครงการ\"ทำความดี จิตอาสา สู่สากล\" 19 / มี.ค. / 2557
      โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2556 19 / มี.ค. / 2557
      ขอเชิญต้อนรับเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 19 / มี.ค. / 2557
      แต่งต้ังคณะกรรมการเตรียมการต้อนรับผู้ตรวจค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 19 / มี.ค. / 2557
      ประกาศ สนง.ลูกเสือ จ.น่าน แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค หลักสูตรวิชาบุกเบิก(ภาคเหนือ) 19 / มี.ค. / 2557

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791-510