[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by wrkschool


- สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
- การก่อตั้งสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่
- คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่
- โครงสร้างการบริหารงาน

- บุคลากร
- ขอบข่ายงานลูกเสือ- รัชสมัย รัชกาลที่ 6
- รัชสมัย รัชกาลที่ 7
- รัชสมัย รัชกาลที่ 8

- รัชสมัย รัชกาลที่ 9


- กำเนิดลูกเสือโลก
- องค์การลูกเสือโลก
- Asia-Pacifice
  - Chairman's Award
  - APR Award
  - Good Service Award

- ข้อบังคับ / ราชกิจจานุเบกษ
- แบบฟอร์มต่างๆ

 
 


 
free-counter-plus.com
 

หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีฯ คร้ังที่ 1/2557
วันที่ พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557

นายชัชชัย ทับทิมอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เพื่อแจ้งข้อราชการและแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ ประจำปี 2557

 


read : 978
5 ลำดับล่าสุด

      การประชุมคณะวิทยากรฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) 19 / มี.ค. / 2561
      นายจักรกริช จิตมโนวรรณ 9 / มี.ค. / 2561
      ประชุมคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีฯ คร้ังที่ 1/2557 6 / ก.พ. / 2557
      การประชุมวางแผนและเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค หลักสูตรวิชาบุกเบิก (ภาคเหนือ) 29 / ม.ค. / 2557
      รับมอบโล่เชิดชูเกียรติจัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น 25 / ธ.ค. / 2556

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791-510