[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by wrkschool


- สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
- การก่อตั้งสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่
- คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่
- โครงสร้างการบริหารงาน

- บุคลากร
- ขอบข่ายงานลูกเสือ- รัชสมัย รัชกาลที่ 6
- รัชสมัย รัชกาลที่ 7
- รัชสมัย รัชกาลที่ 8

- รัชสมัย รัชกาลที่ 9


- กำเนิดลูกเสือโลก
- องค์การลูกเสือโลก
- Asia-Pacifice
  - Chairman's Award
  - APR Award
  - Good Service Award

- ข้อบังคับ / ราชกิจจานุเบกษ
- แบบฟอร์มต่างๆ

 
 


 
free-counter-plus.com
 

หัวข้อข่าว : รับมอบโล่เชิดชูเกียรติจัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น
วันที่ พุธ ที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556

วันที่ 15 ธันวาคม 2556 นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น   จาก ดร.กมล รอดคล้าย รองเลขาธิการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ณ ห้องสวรรคโลก โรงแรมภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

 
 

 


read : 1014
5 ลำดับล่าสุด

      การประชุมคณะวิทยากรฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) 19 / มี.ค. / 2561
      นายจักรกริช จิตมโนวรรณ 9 / มี.ค. / 2561
      ประชุมคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีฯ คร้ังที่ 1/2557 6 / ก.พ. / 2557
      การประชุมวางแผนและเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค หลักสูตรวิชาบุกเบิก (ภาคเหนือ) 29 / ม.ค. / 2557
      รับมอบโล่เชิดชูเกียรติจัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น 25 / ธ.ค. / 2556

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791-510