[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::
ภาพข่าวน่าน2

ข่าว : โรงเรียนบ้านน้ำยาว รับสมัครครูจ้างสอน


Post by :
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูป
นายสุทัศน์ จูหว้า


 
 

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook

 
อาทิตย์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563


 โรงเรียนบ้านน้ำยาว รับสมัครครูจ้างสอน วิชาเอก การประถมศึกษา วุฒิปริญญาตรี มีใบประกอบวิชาชีพครู เงินเดือน 5,000 บาท จำนวน 1 อัตรา รับสมัครวันที่ 22-26 มิถุนายน 2563 สนใจรายละเอียดติดต่อได้ที่โรงเรียนบ้านน้ำยาว ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

KRUT  

 ประกาศโรงเรียนบ้านน้ำยาว

เรื่อง   การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

----------------------------------------

ด้วยโรงเรียนบ้านน้ำยาว  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง  ครูผู้สอน  จำนวน  1   อัตรา อาศัยความตาม หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ. 04009/ 3876 ลงวัน ที่ 15 มีนาคม 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน      ที่ 29/2546 สั่ง ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลชั่วคราว  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547    จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

               1.  ชื่อตำแหน่ง  และรายละเอียดการจ้าง

                       1.1  ชื่อตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา

                        1.2  วุฒิ ปริญญาตรี วิชาเอก การประถมศึกษา

                       1.3  ค่าจ้าง 5,000 บาท / เดือน

               2.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร

                   2.1  คุณสมบัติทั่วไป

                       ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ดังต่อไปนี้

                       (1)  มีสัญชาติไทย

                       (2)  มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย

                       (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                       (4)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิต     ฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

                       (5)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน

พรรคการเมือง

                       (6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                       (7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

                  

               3.  การรับสมัคร

                   3.1  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร      

                       ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านน้ำยาว ระหว่าง วันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

              

 

              

 

 

                    3.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

                       (1) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด  1.5 X 2 นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป  (ให้เขียนชื่อ สกุล หลังรูปด้วย)

(2) สำเนาวุฒิการศึกษา หรือสำเนาแสดงผลการเรียน โดยระบุสาขาที่สำเร็จการศึกษา

(3) สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู  หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ว่ามีสิทธิ์ประกอบวิชาชีพ เสมือนเป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546     ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร   จำนวน  1  ฉบับ

                       (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ

                       (5) สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ

                       (6) หลักฐานอื่นๆ  เช่น  ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส  เป็นต้น  พร้อมสำเนา  จำนวน  1  ฉบับ  (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล  ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน)

                        (7) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก...ว่าด้วยโรค พ.. 2549

                หลักฐานตามข้อ (2) (5) ให้นำต้นฉบับจริงมาเพื่อตรวจสอบ และสำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาว่าถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย                         

                    3.3  เงื่อนไขในการรับสมัคร

                       ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ  และรับรองตนเองว่า  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ        ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน

                       ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่รับสมัคร  อันมีผลทำให้ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

 

               4.  หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก

                            ภาค  ก           ทดสอบการสอน (เตรียมแผนการสอน 1 คาบ 20 นาที)

      ภาค  ข           ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ( โดยการสัมภาษณ์ )

      ภาค  ค           แฟ้มพัฒนางาน

     

               5. กำหนดวัน   เวลา  สถานที่ สอบคัดเลือก

 

วัน  เดือน  ปี เวลา

การประเมินสมรรถนะ

คะแนน

  29  มิถุนายน   2563                       เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 

ภาค  ก       ทดสอบการสอน

ภาค  ข       ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

(โดยการสัมภาษณ์)

ภาค  ค       แฟ้มพัฒนางาน

100

         50

 

50

รวม

200

 

สถานที่สอบ  ณ โรงเรียนบ้านน้ำยาว   40 หมู่ที่ 3   ตำบลอวน อำเภอปัว  จังหวัดน่าน

โทรศัพท์ 0861803555 ผู้อำนวยการ  0882529788 ครูสุทัศน์

               6.  เกณฑ์การตัดสินการคัดเลือก

               โรงเรียนจะประกาศผลการคัดเลือก  โดยเรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนรวมจากสูงลงมาต่ำ หากคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนในภาค ก มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้คะแนนในภาค ข   มากกว่าอยู่ในลำดับที่สูงกว่า  หากคะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้คะแนนในภาค ค  มากกว่าอยู่ในลำดับที่สูงกว่า

 

               7.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

                   โรงเรียนบ้านน้ำยาว  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ณ โรงเรียนบ้านน้ำยาว และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ทางhttp://www.nan2.go.th/ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้เป็นเวลา 1 ปี หากมีการประกาศสอบในตำแหน่งเดียวกันผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอันยกเลิกไป  โดยจะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีในลำดับที่ 1 ให้มารายงานตัว ณ โรงเรียนบ้านน้ำยาว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 หากผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 ไม่มารายงานตัวทางโรงเรียนจะประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับต่อไปให้มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างต่อไป

 

                8. การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกได้มารายงานตัว

              ให้ถือประกาศผลการคัดเลือกของโรงเรียนบ้านน้ำยาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นการเรียกตัวเพื่อให้รายงานตัวและทำสัญญาจ้างตามที่กำหนด

 

       9. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก

              ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกของโรงเรียน จะต้องมารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง โดยให้ทำสัญญาจ้างที่โรงเรียนบ้านน้ำยาว   ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  ทางโรงเรียนจะแจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัวเพื่อทำสัญญา   หากไม่มารายงานตัวและทำสัญญาตามกำหนด ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

               ประกาศ   ณ   วันที่  21 มิถุนายน      พ.ศ. 2563

 

ผอ.ธีรยุทธ.jpg                                                     

 

                                                            (นายธีรยุทธ   กันทะเสน)

                                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำยาว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน

โรงเรียนบ้านน้ำยาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

-------------------------------

 

 

ขั้นตอนที่

กิจกรรม

วันดำเนินการ

1

ประกาศรับสมัคร

21 มิถุนายน  2563

2

รับสมัคร

2226 มิถุนายน  2563

3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือก

27 มิถุนายน  2563

4

สอบคัดเลือก

29 มิถุนายน  2563

6

ประกาศผลการคัดเลือก

30 มิถุนายน  2563

7

ทำสัญญาจ้าง

1 กรกฎาคม  2563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
   

 

 
 

เลขประจำตัวสอบ...........................

 
 

 

 


ใบสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

โรงเรียนบ้านน้ำยาว  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

 

1. ชื่อ ชื่อสกุล (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................

2. เกิดวันที่..............เดือน..............................พ.ศ..................อายุ...........ปี..........เดือน (นับถึงวันสมัคร)

3. วุฒิการศึกษา.................................................................วิชาเอก......................................................

     จากสถานศึกษา .........................................................เมื่อวันที่........เดือน....................พ.ศ.............

4. ความรู้ความสามารถพิเศษ............................................................................................................................................................

5. อาชีพปัจจุบัน............................................................................................................................................................

6. บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่..................................................ออกให้ ณ อำเภอ/เขต........................

   จังหวัด.......................................................

7. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่..........ตำบล.................................อำเภอ..........................

 จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์..............................โทร.......................................

8. สถานภาพ            O  โสด             O   สมรส                 O   หม้าย                 O   หย่า

9. ชื่อสามี/ภรรยา..................................................................อาชีพ...................................

10. ชื่อบิดา.............................................................ชื่อมารดา.........................................................

11. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วดังนี้

          O  สำเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ระเบียนแสดงผลการเรียน

          O  สำเนาบัตรประชาชน

          O  สำเนาทะเบียนบ้าน

O  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

          O  ใบรับรองแพทย์

O  หลักฐานอื่น ๆ  เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ                                                           

ลงชื่อ.................................................ผู้สมัครสอบ

 (..........................................................)                                

วันที่...........เดือน...............................พ.ศ................           

ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้ว

O  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร

O  ขาดคุณสมบัติ

 

ลงชื่อ...............................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร  ลงชื่อ...................................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ

     (..........................................................)                     (...............................................................)

       .............../...................../.................                              ................/............................/................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อ่าน : 273
แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook

10 ลำดับล่าสุด
     + ผอ.สพป.น่านเขต2 เยี่ยมโรงเรียนบ้านปรางค์
     + การนิเทศติดตามเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านร้อง
     + โรงเรียนบ้านท่าวังผารับการนิเทศติดตามความพร้อมในการเปิดเรียนปีการศึกษา 2563
     + รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เยี่ยมโรงเรียนบ้านปรางค์
     + การนิเทศติดตามเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนชุมชนศิลาแลง
     + โรงเรียนบ้านท่าวังผา ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
     + ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
     + ผู้บริหารเทศบาลตำบลศิลาแลงและ รพสต.ศิลาแลง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนศิลาแลง
     + ประกาศโรงเรียนบ้านสองแคว เรื่องรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
     + ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791510 ?
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©