[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::

ภาพข่าวจากโรงเรียน

ภาพข่าวจากโรงเรียน

ภาพข่าวจากโรงเรียน


ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านชี
[ข่าวโดยธีร์สุดา สุขสว่าง ][อ่าน : 140 ]

ภาพข่าวจากโรงเรียน

ภาพข่าวจากโรงเรียน

ภาพข่าวจากโรงเรียน

ภาพข่าวจากโรงเรียน

ภาพข่าวจากโรงเรียน

ภาพข่าวจากโรงเรียน

ภาพข่าวจากโรงเรียน

ภาพข่าวจากโรงเรียน


จบหลักสูตรโครงการ D.A.R.E. ที่ ไตรราษฎร์สามัคคี
[ข่าวโดยวิลาวัลย์ กันศร ][อ่าน : 246 ]

ภาพข่าวจากโรงเรียน


ทัศนศึกษา 2561
[ข่าวโดยนันทิกานต์ ไชยชนะ ][อ่าน : 464 ]