เมนูหลัก

หน้าหลัก
โครงสร้างของกลุ่มงาน
บุคลากร
ภารกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ระเบียบต่าง ๆ
กฏบัตร

 
 

วิสัยทัศน์

            หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่ให้ความเชื่อมั่น เป็นที่ปรึกษา มีความเป็นอิสระและส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่าส่งผลต่อการจัดการศึกษา

 

 
 


พันธกิจ

1.      สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

2.      สอบทานการบริหารงบประมาณ และการบริหารทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ประหยัด  โปร่งใส และคุ้มค่า

3.      ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยรับตรวจให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและพัฒนาระบบการควบคุมภายในที่ดี


 

  
 

เป้าประสงค์

        เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่านเขต 2  และสถานศึกษาในสังกัดสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  บริหารงบประมาณและทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและคุ้มค้า  มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ  ส่งผลต่อการจัดการศึกษา

 

   

 Download ระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา
แผนก่ารตรวจสอบ 2556
สรุปภาพรวมการตรวจโรงเรียนปี 2555
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

 
   
 
 

Copyright © 20058- 2006    All Rights Reserved   Powered by: biggee_xd5@hotmail.com