online 1 คน 18.208.126.130  
 
เว็บไซต์น่าสนใจ
 
 
 
ข้อมูลสารสนเทศน่าน 2
 
 
 
 
เว็บไซต์สหวิชา.com
 
POLL
คุณพึงพอใจในข้อมูลสารสนเทศ (AOC) น่าน 2 อย่างไร?
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

 


ข้อมูลปีการศึกษา 2552
 
  ข้อมูลจำนวน นร. /ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนภาพรวม
จำนวนนักเรียน รายร.ร. และ รายอำเภอ
จำนวนนักเรียนขยายโอกาสฯ (ราย ร.ร.)
จำนวนนักเรียน สังกัดสามัญเดิม (ราย ร.ร.)
จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส (ภาพรวม)
จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส (ราย ร.ร.) File 1
จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส (ราย ร.ร.) File 2
จำนวนนักเรียนพิการ
จำนวนห้องเรียน รายอำเภอ
จำนวนห้องเรียน ราย ร.ร.
จำนวนนักเรียน ร.ร.เอกชน
จำนวนพักประจำ
จำนวนนักเรียนขาดแคลน ราย ร.ร. File 1
จำนวนนักเรียนขาดแคลน ราย ร.ร. File 2
จำนวนนักเรียนขาดแคลน ราย ร.ร. File 3
จำนวนนักเรียนขาดแคลน ราย ร.ร. File 4
จำนวนนักเรียนขาดแคลน ราย ร.ร. File 5
จำนวนนักเรียนขาดแคลน ราย ร.ร. File 6
แผ่นพับข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาปี 52
เบอร์โทรศัพท์ ผู้บริหาร ร.ร. ข้อมูล นร. ครู
รายชื่อโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
รายชื่อโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
รายชื่อโรงเรียนมัธยม(สังกัดสามัญเดิม)
รายชื่อโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ
รายชื่อโรงเรียนต้นแบบการศึกษาปฐมวัย
รายชื่อโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1
รายชื่อโรงเรียนร.ร.ในฝันแห่งที่ 2
รายชื่อโรงเรียนร.ร.ในฝันแห่งที่ 2
รหัสโรงเรียน (OBEC)
รหัสโรงเรียน (SMIS)
ข้อมูลครู บุคลากร ผู้บริหาร ร.ร.
จำนวนผู้บริหาร ร.ร.
จำนวน ครู บุคลากรทางการศึกษา (วุฒิ ป.ตรี)
จำนวน พนักงานราชการ
จำนวน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จำนวนครู พนักงานราชการ วิชาเอกขาดแคลน
จำนวน ครูพนักงานราชการ จำแนกช่วงชั้นที่สอน
จำนวนบุคลากรของ สพท.น่านเขต 2
จำนวน 

ข้อมูลปีการศึกษา 2551
ข้อมูลปีการศึกษา 2550
  ข้อมูลจำนวน นร. /ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนสรุปจากรายบุคคล(SMIS 51)
จำนวนนักเรียนพิการ
จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส
จำนวนนักเรียน พิการและด้อยโอกาส
จำนวนนักเรียนขาดแคลนเครื่องแบบ เครื่องเขียน
..... แบบเรียน และอาหารกลางวัน

จำนวนนักเรียนอยู่ห่างจาก ร.ร.เกิด 3 กม.
จำนวนนักเรียนจำแนกตามสัญชาติ

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด
รายชื่อโรงเรียน จำแนกตามประเภท
รายชื่อโรงเรียน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
ที่อยู่สถานศึกษา
รายชื่อโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
รายชื่อโรงเรียนมัธยม(สังกัดสามัญเดิม)
รายชื่อโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ
รายชื่อโรงเรียนต้นแบบการศึกษาปฐมวัย
รายชื่อโรงเรียนในฝัน I ร.ร.ในฝันแห่งที่ 2

จำนวน นร./ห้องเรียน ณ 10 มิ.ย.50(ภาพรวม)
จำนวน นร./ห้องเรียน ตามแผน,ตามจัด รายโรง
จำนวน นร./ห้องเรียน (อนุบาล,ประถมศึกษา)
จำนวน นร./ห้องเรียน (ร.ร.สังกัดสามัญเดิม)
จำนวน นร. จำแนกรายอำเภอ
จำนวน นร.ระดับอนุบาล,ประถมศึกษา
จำนวน นร.ร. ร.ร.ขยายโอกาสทางการศึกษา
จำนวน นร.ร.ร.มัธยมสังกัดกรมสามัญศึกษาเดิม
 
ข้อมูลปีการศึกษา 2549
ข้อมูลปีการศึกษา 2548
  จำนวน นร./ห้องเรียน ณ 10 มิ.ย.50(ภาพรวม)      
จำนวน นร./ห้องเรียน ตามแผน,ตามจัด รายโรง
จำนวน นร./ห้องเรียน (ประถม,ขยายโอกาส)
จำนวน นร./ห้องเรียน (ร.ร.สังกัดสามัญเดิม)

จำนวน สถานศึกษา สังกัด สพฐ.
จำนวน บุคลากรในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
จำนวน สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษ

 
 home
 
นำเสนอโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่านเขต 2 โทร.054-791510 ต่อ 117

Area Operation Center (AOC)
Nan Educational Service Area Office 2
Webmaster ...e - mail : jantana_plannan2@hotmail.com