1111

03524
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การขอต่ออายุบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ข่าวโดยกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 18 ก.พ. 2562 14:22 น.จำนวนผู้เข้าชม [23]

03523
เรียน
เรื่อง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ข่าวโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 18 ก.พ. 2562 10:22 น.จำนวนผู้เข้าชม [96]

03522
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน
เรื่อง
มาตรการการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาและเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี
ข่าวโดยกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 15 ก.พ. 2562 17:29 น.จำนวนผู้เข้าชม [132]

03521
เรียน บุคคลทั่วไป
เรื่อง
การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทะศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562
ข่าวโดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 15 ก.พ. 2562 16:35 น.จำนวนผู้เข้าชม [37]

03520
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งการโอนเงินอุดหนุน เงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาให้กับนักเรียนโึครงการพระราชดำริ
ข่าวโดยกลุ่มงานการเงิน เมื่อ 15 ก.พ. 2562 14:21 น.จำนวนผู้เข้าชม [24]

03519
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
แจ้งการโอนเงินอุดหนุุน โึครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษา
ข่าวโดยกลุ่มงานการเงิน เมื่อ 15 ก.พ. 2562 14:10 น.จำนวนผู้เข้าชม [73]

03518
เรียน ผู้รับบำนาญในสังกัด สพป.น่าน เขต 2
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าศึกษาบุตรบำนาญและข้าราชการ ประจำวันที่ 15 ก.พ. 62
ข่าวโดยกลุ่มงานการเงิน เมื่อ 15 ก.พ. 2562 11:56 น.จำนวนผู้เข้าชม [87]

03517
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวโดยกลุ่มงานการเงิน เมื่อ 15 ก.พ. 2562 11:39 น.จำนวนผู้เข้าชม [98]

03516
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 15 โรงเรียน
เรื่อง
การทบทวนคุณลักษณะครุภัณฑ์
ข่าวโดยกลุ่มงานการเงิน เมื่อ 14 ก.พ. 2562 15:50 น.จำนวนผู้เข้าชม [80]

03515
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ 2561 และงบประมาณปี 2562
ข่าวโดยกลุ่มงานการเงิน เมื่อ 13 ก.พ. 2562 15:01 น.จำนวนผู้เข้าชม [83]
ดูข่าวทั้งหมด | ส่งข่าวใหม่ |