1111

04201
เรียน ประธานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดยกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 10 เม.ย. 2563 15:04 น.จำนวนผู้เข้าชม [3]

04200
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 10 เมษายน 2563
ข่าวโดยกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 10 เม.ย. 2563 12:08 น.จำนวนผู้เข้าชม [31]

04199
เรียน บุคคลทั่วไป
เรื่อง
ห้ามการชุมนม การทำกิจกรรม การมั่วสุม
ข่าวโดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 09 เม.ย. 2563 11:54 น.จำนวนผู้เข้าชม [30]

04198
เรียน บุคคลทั่วไป
เรื่อง
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2)
ข่าวโดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 09 เม.ย. 2563 11:43 น.จำนวนผู้เข้าชม [19]

04197
เรียน บุคคลทั่วไป
เรื่อง
แจ้งฐานความผิดและบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคโควิต 19
ข่าวโดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 09 เม.ย. 2563 11:29 น.จำนวนผู้เข้าชม [10]

04196
เรียน บุคคลทั่วไป
เรื่อง
แจ้งฐานความผิดและบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคโควิต 19
ข่าวโดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 09 เม.ย. 2563 11:27 น.จำนวนผู้เข้าชม [12]

04195
เรียน บุคคลทั่วไป
เรื่อง
แนวทางการดำเนินการป้องกัันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการลสงกรานต์ พ.ศ. 2563
ข่าวโดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 09 เม.ย. 2563 11:18 น.จำนวนผู้เข้าชม [9]

04194
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
จุดตั้งด่าน เข้า - ออก พื้นที่จังหวัดน่าน
ข่าวโดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 09 เม.ย. 2563 11:12 น.จำนวนผู้เข้าชม [19]

04190
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
ขอเลื่อนการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฏหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ 27
ข่าวโดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อ 08 เม.ย. 2563 14:01 น.จำนวนผู้เข้าชม [16]

04189
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
ขอเลื่อนการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฏหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ 27
ข่าวโดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อ 08 เม.ย. 2563 13:51 น.จำนวนผู้เข้าชม [6]
ดูข่าวทั้งหมด | ส่งข่าวใหม่ |