[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 4159 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

0169
เรียน ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
สำรวจตวามต้องการเข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 23 มิ.ย. 2558 17:23 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 178 ]

0168
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
การประชุมปฏิบัติการ นำหลักสูตรแกนกลางอาเซียน(ASEAN Curriculum Sourcebook)สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 23 มิ.ย. 2558 16:15 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 464 ]

0167
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกียวข้อง
เรื่อง
ผลการคัดเลือกโรงเรียนแกนนำพลิกโฉมโรงเรียนตามแนวทางการพัฒนาการทางสมอง(Brain-Based Learning)ปีการศึกษา
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 23 มิ.ย. 2558 16:06 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 291 ]

0166
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การฝึกอบรมค่ายโครงงานคุณธรรมส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 23 มิ.ย. 2558 15:31 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 195 ]

0165
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์
เรื่อง
การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานโครงการจัดทำกลยุทธ์ของสถานศึกษาชายขอบในการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน ปี 2558
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 23 มิ.ย. 2558 14:31 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 59 ]

0164
เรียน ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
สั่งซื้อในเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ (ลส.19)
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 23 มิ.ย. 2558 14:06 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 167 ]

0163
เรียน ประธานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 23 มิ.ย. 2558 10:19 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 158 ]

0162
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 23 มิ.ย. 2558 10:17 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 232 ]

0161
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
เรื่อง
แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2558
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 22 มิ.ย. 2558 18:09 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 268 ]

0160
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
ส่งไฟล์รูปโครงการมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ 3 เดือนแรก
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 22 มิ.ย. 2558 17:50 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 250 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ]