[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 4159 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

0642
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
เรื่อง
ขอใช้งบประมาณเหลือจ่าย
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 03 ก.ย. 2558 14:36 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 69 ]

0641
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
บันทึกข้อตกลงความร่วมเมือในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฯ เมื่อ 03 ก.ย. 2558 11:37 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 191 ]

0640
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฯ เมื่อ 03 ก.ย. 2558 11:32 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 153 ]

0639
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
ประชาสัมพันธ์การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 03 ก.ย. 2558 09:24 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 369 ]

0636
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนตามรายชื่อดังแนบ
เรื่อง
แจ้งความคืบหน้าโครงการพัฒนาครู ป.บัณฑิต (กำหนดการปฐมนิเทศ)
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 02 ก.ย. 2558 17:13 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 268 ]

0635
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอำเภอท่าวังผาและอำเภอทุ่งช้าง
เรื่อง
โครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ (e-marketและe-bidding)
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 02 ก.ย. 2558 16:22 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 238 ]

0634
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนรายชื่อดังแนบ
เรื่อง
การจัดทำแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน(ปีงบประมาณพ.ศ.2558-2560)
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 02 ก.ย. 2558 15:41 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 296 ]

0633
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การเสนอรายชื่อรางวัลเพื่อให้ ก.ค.ศ. พิจารณาเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติ
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 02 ก.ย. 2558 14:55 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 295 ]

0632
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน,ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำในสังกัด
เรื่อง
รายชื่อข้าราชการและลูกจ้างที่ต้องแก้ไขเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าศึกษาบุตร
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 02 ก.ย. 2558 14:50 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 148 ]

0631
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยฟอง และ โรงเรียนบ้านสบมาง
เรื่อง
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกลยุทธ์ของสถานศึกษาชายขอบในการเข้าสู่อาเซี่ยน ปี 58
ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฯ เมื่อ 02 ก.ย. 2558 14:38 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 61 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ]