[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 3700 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

0180
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(รายชื่อดังแนบ)
เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรช่วยปฏิบัติงาน
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 24 มิ.ย. 2558 17:52 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 242 ]

0179
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติการพัฒนาเด็กและเยาวชน:โอกาสและความเสมอภาคไร้พรมแดนเฉลิมพระเกียรติฯ
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 24 มิ.ย. 2558 14:38 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 122 ]

0178
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบงานทะเบียนและหลักฐานการจบการศึกษา
ข่าวโดย ส่งเสริมฯ เมื่อ 24 มิ.ย. 2558 12:39 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 445 ]

0177
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว้า
เรื่อง
แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 24 มิ.ย. 2558 12:03 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 74 ]

0176
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนตามบัญชีจัดสรรดังแนบ
เรื่อง
จัดสรรงบประมาณปี 2558 เพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพระหว่างเรียน
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 24 มิ.ย. 2558 12:01 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 255 ]

0175
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน
เรื่อง
การแต่งตั้งข้าราชการอยู่เวรประจำวันหยุดราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 24 มิ.ย. 2558 11:58 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 77 ]

0174
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน)
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 24 มิ.ย. 2558 11:39 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 331 ]

0173
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนตามบัญชีจัดสรรดังแนบ
เรื่อง
การจัดสรรงบประมาณปีพ.ศ.2558 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา (โรงเรียนขนาดเล็ก)
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 24 มิ.ย. 2558 11:32 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 258 ]

0172
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
เรื่อง
แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปี 2558
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 24 มิ.ย. 2558 11:29 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 161 ]

0171
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาหลัก
เรื่อง
การประชุมรับฟังความคิดเห็นการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านยอด
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 24 มิ.ย. 2558 11:27 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 30 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ]