[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 3273 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

0073
เรียน
เรื่อง

ข่าวโดย เมื่อ 08 มิ.ย. 2558 21:33 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 10 ]

0072
เรียน
เรื่อง

ข่าวโดย เมื่อ 08 มิ.ย. 2558 20:26 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 8 ]

0071
เรียน
เรื่อง

ข่าวโดย เมื่อ 08 มิ.ย. 2558 20:25 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 8 ]

0070
เรียน
เรื่อง

ข่าวโดย เมื่อ 08 มิ.ย. 2558 20:14 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 10 ]

0069
เรียน
เรื่อง

ข่าวโดย เมื่อ 08 มิ.ย. 2558 20:14 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 3 ]

0068
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
การรายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2558
ข่าวโดย ict เมื่อ 08 มิ.ย. 2558 20:12 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 285 ]

0067
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบเป็ด
เรื่อง
จัดสรรงบประมาณปี 2558 งบดำเนินงาน ( ค่าใช้สอย )
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 08 มิ.ย. 2558 17:40 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 45 ]

0066
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปง / บ้านด่าน
เรื่อง
การจัดสรรงบประมาณปี 2558 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 08 มิ.ย. 2558 17:39 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 39 ]

0065
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
สพฐ.ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผลงานเขียนของนักเรียนลงพิมพ์หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 259
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 08 มิ.ย. 2558 15:48 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 61 ]

0064
เรียน ผูัอำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ทุกโรงเรียน
เรื่อง
การฝึกอบรมการสอนแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์และการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถของผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 08 มิ.ย. 2558 12:16 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 120 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ]