[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 4082 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

02700
เรียน ผุ้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
อนุญาตไปราชการ
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 28 พ.ย. 2560 13:55 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 197 ]

02699
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
เร่งรััดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2561 และงบประมาณปี 2560 (กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี)
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 22 พ.ย. 2560 09:41 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 200 ]

02698
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
ขอถอนคืนเงินประกันสัญญา
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 22 พ.ย. 2560 09:21 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 205 ]

02697
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
อนุญาตไปราชการ
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 21 พ.ย. 2560 14:47 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 219 ]

02696
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื