Slider
Slider
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต2


ประกาศเจตจำนง ภาคภาษาอังกฤษ

การส่งเสริมความโปร่งใส/การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

- แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส
- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
- มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

อำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือ มาตรฐานการให้บริการและปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ
แผน/รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงาน

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563

–  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563
– (เพิ่มเติมครั้งที่ 1-1) / (เพิ่มเติมครั้งที่ 1-2) / (เพิ่มเติมครั้งที่ 2-1) / (เพิ่มเติมครั้งที่ 2-2) / (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) / (เพิ่มเติมครั้งที่ 4)

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

–  รายงานการเบิกจ่ายไตรมาส 1,2 ปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

–  รายงานการเบิกจ่ายเงินปี 2562

การรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส/ประจำปี
แผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุงาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

–  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
–  ประกาศประกวดราคาปีงบประมาณ 2563
–  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

–  สรุปผลและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

–  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษางาน

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

คู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มต่างๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่​

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

โรงเรียนบ้านสบเป็ดจัดกิจกรรม พิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563

โรงเรียนบ้านสบเป็ด โดยการนำของ ว่าที่ร้อยตรีวีระ มีเล้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบเป็ด พร้อมทั้งคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ...
อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ USO NET

โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ ...
อ่านต่อ

ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านท่าวังผา “ประชารัฐวิทยาคาร” นำโดย นางวิไลวรรณ นันต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ...
อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับปรเทศ ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านส่งเสริมอาชีพ

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านเปียงซ้อ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับปรเทศ การคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านส่งเสริมอาชีพ ...
อ่านต่อ

ข่าวสาร จากท่านผู้อำนวยการ สพป.น่านเขต 2


 

หนังสือราชการ

ขอเชิญส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน ประจำปี 2563 004 1424 ...
อ่านต่อ

ขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบความเดือดร้อน04267 3642 ...
อ่านต่อ

ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ...
อ่านต่อ

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 04006 2894 ...
อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าประกวด โครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 8 ...
อ่านต่อ

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 ...
Read More

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563การให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ( เข้าชม : 203 ) ผลงานดีเด่นและข้อเสนอการพัฒนางาน กรณีที่ ๑ ผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมายชื่อเรื่อง/โครงการ การให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ผู้รายงาน : นายอาทิตย์ ...
Read More
ข่าวการศึกษา
โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

©สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 
Tel 0-54791510
ที่ตั้ง
ติดตามผ่านทาง Facebook
/td>
WordPress - Powered by NANTELECOM