1111

03888
เรียน
เรื่อง

ข่าวโดย เมื่อ 25 ก.ค. 2558 16:33 น.จำนวนผู้เข้าชม []

03920
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
จัดสรรงบประมาณหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
ข่าวโดยกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 25 พ.ย. 2557 16:23 น.จำนวนผู้เข้าชม []

03918
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดความรู้ความสามารถ
ข่าวโดยกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 25 พ.ย. 2557 16:22 น.จำนวนผู้เข้าชม []

03916
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน
ข่าวโดยกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 25 พ.ย. 2557 16:21 น.จำนวนผู้เข้าชม []

03901
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
การประกวดเรียงความเรื่องหนึ่งในค่านิยมเพื่อสังคมยั่งยืน
ข่าวโดยกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 25 พ.ย. 2557 15:06 น.จำนวนผู้เข้าชม []

03900
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
เชิญร่วมงานมหกรรมดนตรีมัธยมศึกษาฯ
ข่าวโดยกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 25 พ.ย. 2557 15:05 น.จำนวนผู้เข้าชม []

03899
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภาอังกฤษ
ข่าวโดยกลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 25 พ.ย. 2557 15:03 น.จำนวนผู้เข้าชม []

03898
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
จัดสรรงบประมาณการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
ข่าวโดยกลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 25 พ.ย. 2557 15:02 น.จำนวนผู้เข้าชม []

03897
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
จัดสรรงบประมาณโครงการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ข่าวโดยกลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 25 พ.ย. 2557 15:01 น.จำนวนผู้เข้าชม []

03896
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
การประชุมพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครู
ข่าวโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 24 พ.ย. 2557 14:44 น.จำนวนผู้เข้าชม []
ดูข่าวทั้งหมด | ส่งข่าวใหม่ |