1111

03683
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง
เรื่อง
ข้อมูลสาธารณูปโภค รายการไฟฟ้าของสถานศึกษาเพิ่มเติม
ข่าวโดยกลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 20 ต.ค. 2557 17:50 น.จำนวนผู้เข้าชม [198]

03682
เรียน ผู้อำนวยการในโรงเรียนจัดการเรียนผ่านทางไกลผ่านดาวเทียมทุกโรง (โรงเรียนขนาดเล็ก)
เรื่อง
การติดตามการดำเนินงานโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (ด่วนที่สุด)
ข่าวโดยict เมื่อ 20 ต.ค. 2557 17:23 น.จำนวนผู้เข้าชม [153]

03681
เรียน ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
เลื่อนการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)
ข่าวโดยกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 20 ต.ค. 2557 14:06 น.จำนวนผู้เข้าชม [113]

03680
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
ประชาสัมพันธ์แจ้งโรงเรียนจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ข่าวโดยกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 20 ต.ค. 2557 13:42 น.จำนวนผู้เข้าชม [74]

03679
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริทุกโรง
เรื่อง
ประชาสัมพันธ์แจ้งโรงเรียนจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ข่าวโดยกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 20 ต.ค. 2557 13:03 น.จำนวนผู้เข้าชม [31]

03678
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
การนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ข่าวโดยกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 20 ต.ค. 2557 12:53 น.จำนวนผู้เข้าชม [51]

03677
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
การยืมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)เพื่อการเรียนการสอน
ข่าวโดยict เมื่อ 16 ต.ค. 2557 17:46 น.จำนวนผู้เข้าชม [448]

03676
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ข่าวโดยกลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 16 ต.ค. 2557 14:28 น.จำนวนผู้เข้าชม [485]

03675
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
การอบรมภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
ข่าวโดยกลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 16 ต.ค. 2557 13:37 น.จำนวนผู้เข้าชม [530]

03674
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง
การขอรับงบประมาณค่าเช่าบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2558
ข่าวโดยกลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 16 ต.ค. 2557 11:29 น.จำนวนผู้เข้าชม [124]
ดูข่าวทั้งหมด | ส่งข่าวใหม่ |