1111

03149
เรียน ประธานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนในสังกัดทุกกลุ่ม
เรื่อง
การจัดกิจกรรมวันอาเซียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ข่าวโดยกลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 24 ก.ค. 2557 18:13 น.จำนวนผู้เข้าชม [23]

03148
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันอาเซียน
ข่าวโดยกลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 24 ก.ค. 2557 18:11 น.จำนวนผู้เข้าชม [31]

03147
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนตามบัญชีจัดสรรดังแนบ
เรื่อง
จัดสรรงบประมาณปี 2557 เพื่อดำเนินการจัดซื้อวัสดุ / หนังสือห้องสมุด
ข่าวโดยกลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 24 ก.ค. 2557 12:48 น.จำนวนผู้เข้าชม [117]

03146
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฝ่า,บ้านก๋ง,ชุมชนศิลาเพชร,ศรีสระวงค์,ไตรมิตรวิทยา,บ้านดอนสบเปือ,บ้านดอนแท่น
เรื่อง
แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(โรงเรียนดีศรีตำบล)
ข่าวโดยกลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 24 ก.ค. 2557 12:46 น.จำนวนผู้เข้าชม [59]

03145
เรียน ผูู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง
การขอรับทุน \"กองทุนปันฝันเด็กน่าน\"
ข่าวโดยกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 24 ก.ค. 2557 12:32 น.จำนวนผู้เข้าชม [144]

03144
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 20
ข่าวโดยกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 24 ก.ค. 2557 12:31 น.จำนวนผู้เข้าชม [96]

03143
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2557 ค่าอาหารนักเรียนพักนอน ค่าเครื่องครัว ค่าอุปกรณ์การประกอบอาหาร
ข่าวโดยกลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 24 ก.ค. 2557 12:30 น.จำนวนผู้เข้าชม [90]

03142
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
เชิญประชุมโครงการพัฒนาครุผู้สอนคริตศาสตร์ วิทยาศาตร์และเทคโนดลยี ในโครงการพระราชดำริฯ
ข่าวโดยกลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 23 ก.ค. 2557 16:49 น.จำนวนผู้เข้าชม [225]

03141
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
เรื่อง
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
ข่าวโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 23 ก.ค. 2557 16:43 น.จำนวนผู้เข้าชม [361]

03140
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดโครงการโรงเรียนสุจริต
เรื่อง
การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนสุจริต
ข่าวโดยกลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 23 ก.ค. 2557 15:17 น.จำนวนผู้เข้าชม [163]
ดูข่าวทั้งหมด | ส่งข่าวใหม่ |