[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 55] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 3247 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

03478
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 05 ก.ย. 2557 10:14 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 390 ]

03477
เรียน ผู้อำนวยการบ้านบ่อหยวก,บ้านด่าน,ห้วยฟอง,สบมาง
เรื่อง
ขอเชิยประชุมสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูผู้สอนวิทยศาสตร์
ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 05 ก.ย. 2557 09:50 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 43 ]

03476
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรบุคลากรทางด้านคณิตศาสตร์
เรื่อง
เลื่อนการพัฒนาครูคณิตศาสตร์
ข่าวโดย นิเทศติดตามฯ เมื่อ 04 ก.ย. 2557 18:21 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 228 ]

03475
เรียน ประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม
เรื่อง
โครงการโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาการบริหารงบประมาณ
ข่าวโดย งานตวจสอบภายใน เมื่อ 04 ก.ย. 2557 16:14 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 208 ]

03474
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง บ้านขอน และบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
เรื่อง
การจัดสรรงบประมาณปี 2557 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย)
ข่าวโดย นโยบายและแผน เมื่อ 04 ก.ย. 2557 15:56 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 74 ]

03473
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา,บ้านปางส้าน
เรื่อง
การจัดสรรงบประมาณปี2557 โครงการพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐาน
ข่าวโดย นโยบายและแผน เมื่อ 04 ก.ย. 2557 15:31 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 60 ]

03472
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี2557 ทุกงบประมาณรายจ่าย
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 04 ก.ย. 2557 13:17 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 332 ]

03471
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่จัดส่งรูปผู้บริหารเพื่อจัดทำทำเนียบ
ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 04 ก.ย. 2557 13:08 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 328 ]

03470
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง
เชิญชวนข้าราชการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 04 ก.ย. 2557 13:07 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 258 ]

03469
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
เตรียมจัดสรรงบประมาณปี 2557 เพิ่มเติม งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง
ข่าวโดย นโยบายและแผน เมื่อ 04 ก.ย. 2557 12:55 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 331 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ]