[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 55] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 3054 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

03280
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน,ร้านค้า,บริษัท ฯ,หจก.ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงิน วันที่ 6 สิงหาคม 2557
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 07 ส.ค. 2557 11:09 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 209 ]

03279
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
การใช้ระบบ TEDET เพื่อใช้จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 06 ส.ค. 2557 18:29 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 69 ]

03278
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
เชิญประชุมพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณปี2559 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 06 ส.ค. 2557 17:50 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 293 ]

03277
เรียน ประธานเคือข่ายกลุ่มโรงเรียน
เรื่อง
เชิญประชุมกลั่นกรองการจัดตั้งงบประมาณปี 2559 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 06 ส.ค. 2557 17:47 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 111 ]

03276
เรียน ประธานเคือข่ายกลุ่มโรงเรียน
เรื่อง
การเสนอขอตั้งงบประมาณปี 2559 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 06 ส.ค. 2557 17:45 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 175 ]

03274
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนตามบัญชีจัดสรรดังแนบ
เรื่อง
แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2557 งบดำเนินงาน วัสดุ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 06 ส.ค. 2557 12:52 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 217 ]

03273
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองแคว โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
เรื่อง
โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 06 ส.ค. 2557 12:51 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 31 ]

03272
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวังผาฯ,บ้านปง,ไทยรัฐวิยา 98,บ้านพร้าว,บ้านนาหนุน 1
เรื่อง
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และอาชีพสู่ AEC
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 06 ส.ค. 2557 12:47 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 71 ]

03271
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
การดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นบาน (O-NET)
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 06 ส.ค. 2557 12:31 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 407 ]

03270
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่ง
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 06 ส.ค. 2557 12:22 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 34 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ]