[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 55] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 3260 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

03539
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
ชี้แจงแนวปฏิบัติมราสอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 12 ก.ย. 2557 16:34 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 373 ]

03538
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
การดำเนินงานโครงการปรองดองสมานฉันท์ หมู่บ้านรักษาศีล 5
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 12 ก.ย. 2557 16:24 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 331 ]

03537
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 11 ก.ย. 2557 18:11 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 145 ]

03536
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
ประกาศผลการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 11 ก.ย. 2557 17:50 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 362 ]

03535
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
การตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 11 ก.ย. 2557 14:34 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 121 ]

03534
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 11 ก.ย. 2557 14:22 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 459 ]

03530
เรียน ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ทุกโรง
เรื่อง
แจ้งรายชื่่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบบัญชาลูกเสือ ข้ันผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรม (A.L.T.C.)
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 11 ก.ย. 2557 13:01 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 174 ]

03529
เรียน ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ทุกโรง
เรื่อง
แจ้งรายชื่่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบบัญชาลูกเสือ ข้ันผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรม (A.L.T.C.)
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 11 ก.ย. 2557 13:01 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 75 ]

03527
เรียน ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ทุกโรง
เรื่อง
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ข้ันความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 11 ก.ย. 2557 12:47 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 166 ]

03526
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ\"ติดเข็มทิศชีวิตการเงินแก่ครู\"ประจำปี 2557
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 11 ก.ย. 2557 11:48 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 286 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ]