[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::

ภาพข่าวน่าน2

ข่าว : คำสั่งคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เพิ่มเติม)
 Post by :
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูป
นายนิพนธ์ สารถ้อย


 
 

 
อาทิตย์ ที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ.2556
 เรียน ทุกท่านที่เกี่ยวข้อง

    ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตามคำสั่งที่ 46/2556  คำสั่งที่ 47/2556 และประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ลงวันที่ 21 มกราคม 2556 ซึ่งแจ้งให้โรงเรียนทราบแล้วนั้น   บัดนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ได้แต่งตั้งคณะกรรมกาฯ(เพิ่มเติม) จำนวน 20 ราย ดังบัญชีในเอกสารแนบท้ายคำสั่งนี้  โดยให้คำสั่ง  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น มีเนื้อความและรายละเอียดคงเดิม

คลิก เพื่อ ดาวน์โหลดคำสั่งเพิ่มเติม


อ่าน : 1507
 เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791510 ?
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©