[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::

ภาพข่าวน่าน2

ข่าว : รายงานผลคุณภาพการศึกษา LAS ป.4 , ม.2 ปี 2554
 Post by :
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูป
สุพรรณิการ์ สุทธหลวง


 
 

 
พุธ ที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555

  ปีที่ 1 ฉบับที่  3  วันที่  31 ตุลาคม 2555

 

 รายงานผลคุณภาพการศึกษา LAS ป.4 , ม.2 ปี 2554

                    

  สวัสดีค่ะผู้บริหารและคุณครูทุกท่าน หลังจากมีการสอบวันที่ 8-9 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ได้จัดให้มีการสอบ LAS   (Local Assessment System) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
      
1.       เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ของนักเรียน  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
      2.       เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2
     
3.       เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในด้านการประเมินคุณภาพ การศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

 

          ผู้เขียนและคณะได้จัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ขึ้นเพื่อรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งผู้เขียนได้มีการเปรียบเทียบกับปี 2553 เพื่อให้คุณครูได้เปรียบเทียบผลว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ใดบ้างที่มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นหรือต่ำลง   ผู้เขียนได้นำเสนอข้อมูลเป็นกลุ่มโรงเรียน และรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้  ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลสารสนเทศ  สิ่งที่ผู้เขียนต้องการเห็นมากที่สุดคือ การที่คุณครูได้วิเคราะห์ตนเอง ว่าโรงเรียนเราอยู่ในระดับไหน เมื่อเทียบกับกลุ่มโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่ เพื่อที่จะได้สามารถวางแผนการพัฒนาการสอน ที่จะส่งผลให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น   ผู้เขียนอยากจะฝากให้กับคุณครูทุกท่านคือ  ผลปี 2554 จะต้องเป็นฐาน ในการตั้งเป้าหมายในปี 2555 เช่น  ปี 2555 ตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะต้องได้คะแนนเพิ่มสูงจากปี 2554 อย่างน้อย ร้อยละ 5 ของฐานคะแนนเดิม   ซึ่งบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่  ทุกโรงได้ส่งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังกล่าวมาที่ สพป.น่าน เขต 2 แล้ว เปิดภาคเรียนที่ 2 นี้ จะมีการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯดังกล่าว ต่อไปค่ะ  (ดาวน์โหลดเอกสาร) (ดาวน์โหลดคะแนนป.4) (ดาวน์โหลดคะแนนม.2)และสามารถมารับเล่มจริงได้ที่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 ค่ะ   โรงละ 1 เล่ม ผู้เขียนขอเสนอแนะว่า เมื่อวิเคราะห์ระดับโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียน แล้ว ให้วางแผนเรื่องโครงการและกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ไว้เลยตั้งแต่เปิดภาคเรียนนี้นะคะ หากมีสิ่งใดที่ต้องการให้ศึกษานิเทศก์ช่วยเหลือ ก็สามารถติดต่อมาที่สพป.น่าน เขต 2 ได้ค่ะ   ศึกษานิเทศก์ทุกท่านยินดีและพร้อมให้การช่วยเหลือค่ะ 

           รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้น ป. 4 และม.2 นี้จะเป็นเอกสารประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย ซึ่งผลจะสอดคล้องกับการวางแผนระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพของแต่ละสถานศึกษา  คุณครูเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือน ในการเตรียมนักเรียนเข้ารับการทดสอบในปี 2555 นี้ ดังนี้ ช่วงนี้ยังมีเวลาเหลืออยู่ ผู้เขียนอยากให้ดูแผนผังการเชื่อมโยงระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 นะคะ จะเห็นว่ามีหลายขั้นตอนที่ทางเขตพื้นที่ได้เข้าไปส่งเสริม สนับสนุน ติดตามผลการจัดการศึกษา ค่ะ คงเป็นภาพที่สวยงามไม่น้อย หากเราต่างร่วมมือกันช่วยพัฒนาเด็กตามบทบาทและหน้าที่ของเราเพื่อคุณภาพของลูกหลานของเราค่ะ

 

 

 

             ภาคเรียนที่ 2 นี้ คุณครูคงต้องเหนื่อยมากหน่อยนะคะ เพราะเป็นช่วงฤดูการสอบต่างๆ  คุณครูจะต้องทำงานหนักกว่า ภาคเรียนที่ 1 เช่นกันว่า นักเรียนเรา ก็คงเหนื่อยไม่น้อยไปกว่าเรา  ผู้เขียนเชื่อว่า หากเราได้ทุ่มเททำสิ่งใดแล้วผลที่ตอบกลับมาจะได้ผลไม่ต่างจากความมุ่งมั่น ตั้งใจของเราแน่นอน หรือหากแม้นว่าผลไม่เป็นที่น่าพอใจแล้ว  ให้คิดเสียว่า นี่ขนาดทำเต็มที่แล้วยังได้แค่นี้ หากไม่ทำเอาเสียเลย...ผลคงแย่กว่านี้  เป็นกำลังใจให้ค่ะ  พบกันใหม่ในฉบับหน้า  สวัสดีค่ะ

 

 

 

 

 

 


อ่าน : 5291
 เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791510 ?
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©