[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::

ภาพข่าวน่าน2

ข่าว : การพัฒนาการศึกษาปฐมวัย
 Post by :
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูป
อุไร เปียงใจ


 
 

 
ศุกร์ ที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555
สวัสดีค่ะ คุณครูปฐมวัยที่รักทุกคน
       ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ได้จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 2 จำนวน 62 คน   ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 โดยมี ดร.จรรยา ดาสา อาจารย์ศศิภิพา 
สีที จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นวิทยากร
       จากการจัดกิจกรรมของวิทยากร ได้รับความสนใจจากคุณครูเป็นอย่างดียิ่ง ผู้เขียนมีความมั่นใจว่าในปีการศึกษา 2555   เด็กปฐมวัยคงได้มีโอกาสทำโครงงานตามความสนใจกันทุกคน แต่คุณครูอย่าลืมว่าก่อนที่เด็กจะได้ทำโครงงานคุณครูต้องจัดกิจกรรมตามใบกิจกรรมในกล่องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยก่อน เพื่อให้เด็กมีความมั่นใจ กล้าคิด กล้าแสดงออก และมีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ และเมื่อเด็กสนใจสิ่งไหนที่ต่อเนื่องจากกิจกรรมก็ให้เด็กทำโครงงาน โดยคำนึงถึงลักษณะของโครงงานดังนี้
         คำถามหรือหัวข้อโครงงาน เป็น คำถามที่เกิดจากความสนใจของนักเรียน และนักเรียนสามารถดำเนินการสำรวจตรวจสอบได้ด้วยตนเองเป็นหลัก ไม่ใช่ทำตามขั้นตอนที่คุณครูกำหนดไว้ให้
         ในการทำโครงงาน จะต้องสรุปข้อค้นพบอย่างใดอย่างหนึ่งได้ พร้อมทั้งมีการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากกว่า    1 อย่าง เช่น การสังเกต การทดลอง การวัด การบันทึก   
การลงข้อสรุป เป็นต้น
         เน้นการมีส่วนร่วม และ การทำงานกลุ่ม
ลักษณะที่ไม่ใช่โครงงาน เช่น
         ทำแล้วเสร็จภายใน 1 วัน
         มีการบันทึกหรือรายงานผลการสังเกต เพียงครั้งเดียว
         ไม่ได้ข้อสรุปหรือองค์ความรู้ใดที่เป็นเนื้อหาทางวิชาการ
         การสำรวจตรวจสอบที่ไม่ได้สรุปผลที่ได้จากการสำรวจตรวจสอบ
         เป็นสิ่งที่นักเรียนไม่สามารถทำการสำรวจตรวจสอบได้ด้วยตนเอง
         เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในความสนใจของนักเรียน
รายงานโครงงาน เขียนสั้นๆ ตามหัวข้อดังนี้  
         ชื่อโครงงาน
         ที่มาและความสำคัญ
         ชื่อผู้ทำโครงงาน
         คำถาม
         ขั้นตอนการสำรวจตรวจสอบ (ควรแสดงถึงระยะเวลาที่ใช้)
         ผลการสำรวจตรวจสอบ (ครอบคลุมทุกคำถาม)
         สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
          (ไม่ใช่รายงาน 5 บท)
                     สุดท้ายก็ต้องขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนนำร่องของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ทั้ง 10  โรงเรียน  ที่ส่งผลงานเพื่อขอรับตราพระราชทาน ขณะนี้ประกาศผลทั้ง   10  โรงเรียนผ่านการประเมิน  และคงอีกไม่นานจะได้เดินทางไปรับตราพระราชทาน คอยติดตามข่าวต่อไปนะค่ะ   
ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น  ก็ขอชื่นชมทั้ง 10 โรงเรียน  สำหรับฉบับนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะค่ะ   สวัสดีค่ะ

อ่าน : 3049
 เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791510 ?
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©