[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::

ภาพข่าวน่าน2

ข่าว : ผลการประเมินภาคปฏิบัติ ป.3 ปีการศึกษา 2554
 Post by :
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูป
ปรีชา ภูลำพา


 
 

 
จันทร์ ที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555

 รียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสถานศึกษาเอกชน
          ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 

          ด้วย สพป.น่าน เขต 2 ได้ดำเนินการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2555 และตรวจคะแนนภาคปฏิบัติในวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2555  ตามนโนบายของสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2554
          ในการนี้ สพป.น่าน เขต
2 ได้ดำเนินการวิเคราะห์ประมวลผลการสอบภาคปฏิบัติเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สำหรับในส่วนของผลสอบภาคปรนัย กำลังรอผลการตรวจจากสำนักทดสอบทางการศึกษา

          ดาวน์โหลดผลสอบภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย
              หนังสือราชการ
              1. รายงานระดับเขตพื้นที่ 
              2. รายงานระดับโรงเรียน 
              3. รายงานระดับบุคคล
              4. รายงานรวมโรงเรียน
              5. รายงานแบ่งตามกลุ่ม_กลุ่มโรงเรียน 
              6. รายงานแบ่งตามกลุ่ม_อำเภอ
              7. รายงานระดับเขตพื้นที่_สังกัด ตชด.
              8. รายงานระดับเขตพื้นที่_สังกัดเอกชน 
              9. รายงานระดับเขตพื้นที่_ทุกสังกัด

              ขอให้ทุกโรงเรียนได้นำผลการประเมินดังกล่าว ไปวางแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา พัฒนานักเรียนทั้งรายสาระ และรายบุคคลต่อไป

              กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา สพป.น่าน เขต 2อ่าน : 6207
 เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791510 ?
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©